Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Осчетоводяване на финансиране за изграждане на фотоволтаична система

Експертното решение от взето е-ръководството “Счетоводство на ФЕЦ - практически казуси и насоки”. Грабнете го тук >> 
 
Въпрос: През отчетната 2023 г. дружеството ни изгражда фотоволтаична система за производство на енергия за собствени нужди. За извършените разходи дружеството кандидатства с проект за финансиране по Европейска програма по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Проектът е в административно съответствие и допустимост и ще финансира 50% от извършените разходи. Дружеството работи по международните счетоводни стандарти. Къде да отнесем направените разходи за консултантските услуги по проекта? Как би следвало да осчетоводим финансирането по посочената Европейска мярка? По каква стойност следва да се признае активът в САП и ДАП?
 
Отговор на въпроса даде проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.:
 
/Експертно решение от е-ръководството “Счетоводство на ФЕЦ - практически казуси и насоки”. Вземете го тук >> https://www.straton.bg/elektronni-knigi-32/schetovodstvo-na-fets-prakticheski-kazusi-i-nasoki-elektronno-rakovodstvo-1285/cs-0036.html/ 
 
 
Както е видно от текста на казуса, Вашето дружество ще изгражда фотоволтаична система за производство на енергия за собствени нужди на дружеството. Проектът ще се финансира за сметка на Европейска програма и със собствени средства на дружеството.
 
По принцип предлагаме да организирате отделно отчитане на разходите по изграждането на фотоволтаичната система със средствата на Европейската програма и със собствените средства на дружеството.
 
А. Отчитане на разходите за сметка на Европейската програма:
 
Разходите, които ще бъдат извършени за сметка на Европейската програма, ще бъдат фиксирани в утвърден бюджет от финансиращия орган. В този бюджет разходите могат да бъдат подредени примерно по следния начин:
а) Преки (допустими) разходи:
1. Разходи за възнаграждения;
2. Разходи за осигурителни вноски;
3. Разходи за командировки (в страната и в чужбина);
4. Разходи за материали и консумативи;
5. Разходи за външни услуги;
6. Разходи за амортизация на амортизируеми активи;
7. Разходи за основен ремонт на имоти, машини и съоръжения;
8. Други преки разходи;
9. Придобиване на имоти, машини и съоръжения;
10. Придобиване на нематериални активи;
11. Придобиване на материални запаси.
б) Непреки разходи:
1. Трудови възнаграждения и осигуровки;
2. Възнаграждения по граждански договори и осигуровки;
3. Счетоводно обслужване;
4. Поддържане на офис-техника;
5. Пощенски, куриерски и телефонни услуги;
6. Канцеларски материали;
7. Наеми;
8. Други разходи.
 
Разходите и приходите, включени в бюджета, ще се отчитат чрез сметките от група 69 Разходи по програми и фондове на ЕС 79 Приходи по програми и фондове на ЕС. И конкретните сметки са:
С/ка 690 Преки (допустими) разходи
С/ка 691 Непреки разходи
С/ка 790 Приходи по програми и фондове на ЕС
 
Важното е финансиращият орган да утвърди бюджета на дружеството в частта му за разходите за сметка на Европейската програма. Позициите на утвърдените разходи ще бъдат и системата от аналитични сметки към с/ка 690 Преки (допустими) разходи и към с/ка 691 Непреки разходи.
 
Отчитането на разходите, които са за сметка на утвърдения бюджет, ще се извърши по общия ред на отчитането на разходите, а именно:
1.Извършените разходи първоначално се отчитат като разходи по икономически елементи:
Д с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи
К с/ки за Активи и Пасиви
2. Извършените и вече отчетени разходи по икономически елементи разходи се отчитат и като разходи по функционално предназначение:
Д с/ка 690 Преки (допустими) разходи
Д с/ка 691 Непреки разходи
К с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи
3. След изграждането на фотоволтаичната система (или и по друго време) всички извършени разходи съгласно утвърдените позиции на бюджета се отнасят за сметка на приходите за сметка на Европейската програма.
Съставя се счетоводната статия:
Д с/ка 790 Приходи по програми и фондове на ЕС
К с/ка 690 Преки (допустими) разходи
(само за разходите от т. 1 до т. 8 вкл.)
К с/ка 691 Непреки разходи
4. Със сумите на посочените преки (допустими) разходи по точки 9, 10 и 11 се съставя счетоводна статия за придобитите активи:
Д с/ки от група 20 Имоти, машини и съоръжения
Д с/ки от група 21 Нематериални активи
Д с/ки от група 30 Материални запаси
К с/ка 751 Финансиране на нетекущи активи
К с/ка 752 Финансиране на текущата дейност
 
Б. Отчитане на приходите по Европейската програма:
 
1. При получаване на средства от финансиращия орган:
Д с/ка 501 Разплащателна сметка
К с/ка 790 Приходи по програми и фондове на ЕС
2. Когато извършените разходи съвпадат с позициите на утвърдения бюджет и финансиращия орган ги утвърди (признае), то с/ка 790 Приходи по програми и фондове на ЕС се приключва.
3. Когато изразходваните средства са по-малко от утвърдените по бюджета суми, то разликата трябва да се възстанови на финансиращия орган. Съставя се счетоводната статия:
Д с/ка 790 Приходи по програми и фондове на ЕС
К с/ка 501 Разплащателна сметка
4. Когато са извършени повече разходи по изпълнението на бюджета и това е признато от финансиращия орган, ще се дофинансира от финансиращия орган и при получаване на тези суми ще се състави счетоводната статия:
Д с/ка 501 Разплащателна сметка
К с/ка 790 Приходи по програми и фондове на ЕС
 
В. Отчитане на разходите по изграждането на фотоволтаичната система, които са за сметка на дружеството:
 
1. Извършените разходи се отчитат като разходи по икономически елементи:
Д с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи
К с/ки за Активи и Пасиви
2. Отчитане на извършените разходи по функционално предназначение:
Д с/ка 616 Разходи за придобиване на нетекущи активи
К с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи
3. Когато извършени разходи по бюджета за финансиране не са признати от финансиращия орган, те остават за сметка на дружеството и се съставя счетоводната статия:
Д с/ка 616 Разходи за придобиване на нетекущи активи
К с/ка 790 Приходи по програми и фондове на ЕС
 
Г. Определяне на стойността, по която ще се запише изградената и приета в експлоатация фотоволтаична система. Тази стойност ще бъде равна на:
а) сумата на отчетените разходи по дебита на с/ка 616 Разходи за придобиване на нетекущи активи;
б) сумата на отчетените и признати от финансиращия орган преки (допустими) разходи съгласно схемата на бюджета от точка 1 до точка 8 включително;
в) Сумата на отчетените и признати от финансиращия орган непреки разходи.
Съставя се счетоводната статия:
Д с/ка 203 Машини, съоръжения и оборудване
Ан. с/ка „Фотоволтаична система“
К с/ка 616 Разходи за придобиване на нетекущи активи
К с/ка 751 Финансиране на нетекущи активи
 
В амортизационните планове стойността на фотоволтаичната система е редно да се запише със сумата, посочена в предходната счетоводна статия.

източник:  “Счетоводство на ФЕЦ - практически казуси и насоки”
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679