Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Основи на счетоводното отчитане на ЮЛНЦ

Юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ са сдружения или фондации, които функционират съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обнародван в ДВ бр. 81 от 06 октомври 2000 година. След това са извършени повече от 20 изменения и допълнения в този Закон.

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЮЛНЦ - ЕКСПЕРТНИ АНАЛЗИ И СЪВЕТИ - ВЗЕМЕТЕ В Е-РЪКОВОДСТВОТО ТУК >>
ЮЛНЦ свободно определят целите си като организация за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Предметът на дейността на ЮЛНЦ се определя в устава или учредителния акт. Те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност. ЮЛНЦ не могат да разпределят печалба. ЮЛНЦ за общественополезна дейност не могат да се преобразуват в ЮЛНЦ  за осъществяване на дейност в частна полза.
Всяко ЮЛНЦ  води Книга за протоколите от заседанията на колективните си органи, Доклад за дейността си и Финансов отчет.
ЮЛНЦ водят счетоводствата си съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. По този ред се отчита и дейността на политическите партии, създадени съгласно Закона за политическите партии /ДВ бр. 30 от 28 март 2001 г./. Дейността на ЮЛНЦ и на Политическите партии се базира най-много на постановките на СС 9 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНИНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
ЮЛНЦ и политическите партии разработват и прилагат собствени счетоводни политики, съобразени с изискванията на счетоводното законодателство и съдържанието на изпълняваната от тях дейност. Те определят система за индивидуално прилагани счетоводни сметки за синтетично и аналитично отчитане.  
Приетата система от синтетични счетоводни сметки на Сдружение „Тенис игри“ град Шумен е:
Раздел 1 Сметки за капитали
   Група 10 Капитал
      100 Основен капитал
       101 Капитал на предпри
        102 Капитал при несъстоятелност и ликвидация
    Група 11 Капиталови резерви
       110 Общи резерви
       111 Резерви от преоценки    
       119 Други резерви
      Група 12 Финансови резултати
         120 Печалби и загуби от текущата година
         121 Резултат от дейност с нестопанска цел
         122 Резултат при несъстоятелност и ликвидация 
        Група 15 Получени заеми
                    150 Получени краткосрочни заеми
           151 Получени дългосрочни заеми
           152 Задължения по лизинг
           159 Други заеми и дългове
    Раздел 2 Сметки за дълготрайни активи
          Група 20 Дълготрайни материални активи
            200 Машини, съоръжения и оборудване
            201 Транспортни средства
            202 Компютърна техника
            203 Обзавеждане и трайни активи
            209 Други дълготрайни материални активи
           Група 21 Нематериални активи
             210 Програмни продукти
              219 Други нематериални активи
          Група 24 Амортизация
240 Амортизация на дълготрайни материални активи
              241 Амортизация на нематериални активи
              249 Амортизация на други дълготрайни активи
             Група 25 Обезценки на активи и пасиви
                250 Обезценки на дълготрайни материални активи
                251 Обезценки на нематериални активи          
                259 Обезценки на други активи и на пасиви
Раздел 3 Сметки за краткотрайни материални активи
               Група 30 Материални запаси
                 300 Материали
                 301 Стоки
Раздел 4 Сметки за разчети
                Група 40 Доставчици
                  400 Доставчици
                   409 Други разчети с доставчици
                 Група 41 Клиенти
                   410 Клиенти
                   419 Други разчети с клиенти
                  Група 42 Персонал и съдружници
                   420 Персонал
                   421 Разчети по неизползвани отпуски
                   422 Подотчетни лица
                    429 Други разчети с персонала и съдружници
                   Група 44 Разчети по липси, начети и съдебни спорове
                     440 Вземания по рекламации
                     441 Вземания по липси и начети
                     442 Ценови разлики по липси и начети
                      443 Вземания по съдебни спорове
                      444 Присъдени вземания
                     Група 45 Разчети с бюджета и с ведомства
                      450 Разчети с общините
                      451 Разчети за данъци върху доходи на физически лица
                      459 Други разчети с бюджета и с ведомства
                      Група 46 Разчети с осигурители
                       460 Разчети с Националния осигурителен институт
                        461 Разчети за доброволно осигуряване
                        462 Разчети за здравно осигуряване
                         469 Други разчети с осигурители
                        Група 49 Разчети с разни дебитори и кредитори
                          490 Разчети по застраховане
                           491 Разчети по лихви
                           492 Разчети за преведени суми за разходи по поръчение
                           493 Разчети с карти
                           498 Разчети с други дебитори
                           499 Разчети с други кредитори
Раздел 5 Сметки за финансови средства
                          Група 50 Парични средства
                            500 Каса
                            501 Разплащателна сметка
                            502 Депозити
                            509 Други парични средства
                           Група 51 Краткосрочни финансови активи
                             509 Други краткосрочни финансови активи
Раздел 6 Сметки за разходи
                            Група 60 Разходи по икономически елементи
                              6000 Разходи за материали – нестопанска дейност
                              6001 Разходи за материали – стопанска дейност
                              6010 Разходи за външни услуги – нестопанска дейност
                              6011 Разходи за външни услуги – стопанска дейност
                              6020 Разходи за амортизации – нестопанска дейност
                              6020 Разходи за амортизации – стопанска дейност
                              6030 Разходи за заплати  - нестопанска дейност
                               6031 Разходи за заплати – стопанска дейност
                               6040 Разходи за осигуровки – нестопанска дейност
                               6041 Разходи за осигуровки – стопанска дейност
                               6090 Други разходи – нестопанска дейност
                               6091 Други разходи – стопанска дейност
                             Група 61 Разходи за дейността на сдружението 
                                6100 Разходи за турнири – нестопанска дейност
                                6101 Разходи за стопанска дейност
                                 6120 Административни разходи
                                 6190 Други разходи за нестопанска дейност
                                 6191 Други разходи за стопанска дейност
                               Група 62 Финансови разходи 
                                 620 Разходи за лихви
629 Разходи по други финансови операции
                                     Група 65 Разходи за бъдещи периоди
                                       650 Разходи за бъдещи периоди
                                        651 Финансови разходи за бъдещи периоди
                                        659 Други разходи за бъдещи периоди
Раздел 7 Сметки за приходи
                                  Група 71 Приходи в предприятия с нестопанска дейност
                          710 Приходи от членски внос
                           711 Целеви приходи за турнири
                            712 Приходи от дарения
                             717 Приходи от стопанска дейност
                             719 Други приходи от стопанска дейност
                           Група 72 Финансови приходи
                             720 Приходи от лихви
                                        729 Приходи от други финансови операции
                                   Група 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания
                                     750 Приходи за бъдещи периоди
                                     751 Финансови приходи за бъдещи периоди
                                      752 Финансиране за текущата дейност
                                      759 Други приходи за бъдещи периоди

Целия анализ прочетете в Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ - електронно ръководство.

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679