Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Отчитане на инвестиционни имоти

Анализ от проф. д-р Стоян Дурин от книгата „Счетоводство на предприятието със земеделска дейност“. В изданието от 2023 година ще намерите още: Счетоводно отчитане на: растениевъдство, животновъдство, спомагателна дейност, общи разходи, разходи за приходи за бъдещи периоди; отчитане на данъци: акцизи, данък върху добавената стойност /ДДС/, данък върху дохода /печалбата/, данъци, удържани при източника, данъци върху разходи, данъка върху дохода на физиченски лица, местни данъци и такси и други. Вижте съдържанието на книгата и поръчайте от тук >>

 
Инвестиция в земя, сграда, част от сграда или земя и сграда, която се държи от собственика с намерения поскоро за получаване на приходи от отдаване под наем, отколкото за използване в стопанската дейност или за административни цели, се нарича инвестиционен имот.
 
Тези имоти имат способността да генерират парични потоци независимо от другите активи на предприятието със земеделска дейност. Когато една и съща сграда се използва и за двете цели и ако частите могат да бъдат разграничени, отделени или евентуално продадени независимо, тогава отчитането в баланса на предприятието със земеделска дейност ще става поотделно – като инвестиционен имот и като дълготраен материален актив. Когато обаче само незначителна част от сградата се използва за нужди, различни от отдаване под наем, тогава цялата сграда се отчита като инвестиционен имот.
 
Имот, който все още е в процес на изграждане и за който е предвидено използване в бъдеще като инвестиционен имот, първоначално се отчита като дълготраен материален актив. Имот, който е държан с цел продажба, се третира като стока и се отчита чрез с/ка 303 Стоки.
 
Когато предприятието със земеделска дейност е предоставило под наем имот на дъщерно предприятие, то в своя отчет го квалифицира като инвестиционен имот, но в консолидирания отчет го представя като дълготраен материален актив, тъй като от гледна точка на групата имотът се използва за производствени нужди или за административни цели.
 
Първоначално инвестиционният имот се оценява по цена на придобиване, която включва всички разходи по сделката /хонорари, данъци, комисионни и други/. В цената на придобиване не се включват разходите по пускане в експлоатация и началните оперативни загуби.
 
След първоначалното признаване могат да се извършат допълнителни разходи във връзка с имота, които увеличават бъдещите икономически изгоди над първоначално предвидените – тези разходи се капитализират към стойността на имота. Всички други разходи трябва да се записват като текущи разходи за стопанската дейност.
 
Инвестиционните имоти се отчитат чрез с/ка 223 Инвестиционни имоти.
 
Съществуват два модела за последваща оценка на инвестиционните имоти – по справедлива стойност или по цена на придобиване.
 
При прилагане на първия модел инвестиционният имот се оценява към всяка балансова дата по справедлива стойност. Разликите между оценките в началото и в края на отчетния период се отчитат като текущи приходи или разходи. Справедливата стойност обикновено е пазарната оценка на имота, която не включва в себе си разходите по евентуалната сделка с него или друго освобождаване от същия.
 
Справедливата цена би трябвало да се определя от независим оценител.
 
Пример. Предприятие със земеделска дейност определя сграда с балансова стойност 800000 лева и справедлива стойност 820000 лева за предоставяне под наем. Сключен е договор с наемател „АБА“ за 5 години с годишен наем 200000 лева, платим в края на всеки отчетен период. Справедливата стойност на инвестиционния имот /сградата/ в края на първия отчетен период е 830000 лева, а в края на втория отчетен период - 825000 лева. Стопанските операции ще се осчетоводят по следния начин:
а/ трансформиране на дълготраен материален актив „сграда“ в инвестиционен имот
Д с/ка 223 Инвестиционни имоти 820000
 К с/ка 202 Сгради 800000
 К с/ка 730 Приходи от преоценки на дълготрайни ма[1]териални активи 20000
б/ начислен приход от наема за първата година:
Д с/ка 410 Клиенти 200000
 К с/ка 709 Други приходи от дейността 200000
в/ отразяване на разликата между справедливите стойности в началото и в края на първата година:
Д с/ка 223 Инвестиционни имоти 10000
 К с/ка 733 Приходи от преоценки на инвестиционни имоти 10000
г/ отразяване на разликата между справедливите стойности в началото и в края на втората година:
Д с/ка 633 Разходи от преоценки на инвестиционни имоти 5000
 К с/ка 223 Инвестиционни имоти 5000
 
Когато има доказателства, че справедливата стойност на инвестиционен имот не може да бъде надеждно оценена, тогава се използва вторият модел за последваща оценка на този имот, т.е. моделът на цена на придобиване. Начисляват се амортизации на инвестиционния имот и към всяка балансова дата се тества за обезценка. Отчитането на инвестиционните имоти при този начин на последващо оценяване е идентично с това за отчитане на дълготрайните материални активи.
 
Възможно е трансформиране на инвестиционен имот в дълготраен материален актив или в материален запас.
 
В този случай се определя справедливата стойност на този имот и тя става цена на придобиване на дълготрайния материален актив или на материалния запас. Разликата между балансовата стойност на инвестиционния имот и справедливата стойност към датата на прехвърляне се отчита като текущи приходи или разходи.
 
Когато материален запас се преоформи като инвестиционен имот, към датата на прехвърляне се прави оценка по справедлива стойност и всяка разлика се отчита като текущ разход или приход.
 
Обратен трансфер не се предвижда и предприятието продължава да го отчита като инвестиционен имот. Ако предприятието със земеделска дейност прецени, че ще продава инвестиционния имот, то не го предоставя като стока за продажба, а продължава да го отчита като инвестиционен имот до момента на продажбата.
 
Инвестиционен имот се отписва от баланса при продажба или при трайно изваждане от употреба, т.е. когато престане да носи каквито и да било икономически изгоди на притежателя. Разликите между нетните постъпления от освобождаване и балансовата стойност на инвестиционния имот се признават в текущия финансов резултат.
 
Източник: „Счетоводство на предприятието със земеделска дейност“. Вземете книгата тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679