Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетоводни записвания за завеждане на оборудване за наето помещение

Новорегистрирано дружество с предмет на дейност "Търговия с лекарства" - Аптека, рег. по ДДС, сключва договор за наем с ФЛ за помещение в срок за 5 години, което да използва за аптека. Помещението е със сменен статут, за да функционира като такова, но не е оборудване с нужните стелажи. За целта дружеството за своя сметка ремонтира помещението и поръчва стелажи, витрина, каси и други шкафчета във връзка с изискванията на ИАЛ и РЗОК за осъществяване на дейността. Всичко това възлиза на стойност 12000 лв. с ДДС. Налице ли е право да се ползва ДДС при описаната ситуация, тъй като помещението не е собственост на дружеството? Във фактурата за окончателно плащане всички елементи са описани на отделен ред по вид - може ли така да се заведе като ДМА - Оборудване, а задбалансово да се опишат и заведата по отделно? Какви за счетоводните записвания при задбалансово завеждане на оборудването?
Какво бихте предприели в тази ситуация? Знаете ли, че Вашите колеги – счетоводители, абонати на електронно списание „7 дни счетоводство и данъци – Какво ново?“ вече получиха експертно решение по този въпрос? Знаете ли, че те всъщност получават всеки понеделник по имейл цели експертни решения по десетки казуси от счетоводната и данъчна практика + пълен обзор на последни новини и промени в данъчното законодателство? Ако и Вие искате да имате достъп до десетки решения и новини всяка седмица по имейл + право на 2 консултации с експерт за цял период от 12 месеца, абонирайте се и Вие за е-списанието от тук >>
 
А ето и отговора на въпроса, предоставен от експерт Христо Досев:
 
Съгласно действащото счетоводно законодателство – точка 6.1. от СС 16 – Дълготрайни материални активи, подобрение на актива ще е налице, когато извършените от Вас разходи водят до икономическа изгода по-висока от първоначално определената такава.
 
От гледна точка на ЗДДС съгласно § 1, т. 32, буква „а“ от допълнителните разпоредби на закона като подобрение на сграда се третира всяко надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване или преустройство, в резултат на което е налице "нова сграда" по т. 5, буква "в", подточка "аа" от допълнителните разпоредби на закона.
 
В случай че извършените от Вас ремонтни дейности не представляват подобрение, а са само ремонт, то те трябва да се отпишат като текущ разход. Ако обаче извършените дейности отговарят на посоченото по-горе изискване например: направили сте основно обновяване на помещението, или преустройство – има изградени или премахнати стени и т.н., то тогава за вас ще е налице „подобрение на нает актив“. Това подобрение следва да бъде заведено като отделен дълготраен материален актив на основание разпоредбата на точка  5.2., буква „б“ от СС 17 – Лизинг.
 
Данъчното третиране на подобрението на наетия актив е както следва:
- От гледна точка на ЗКПО на основание чл. 51, ал. 1, т. 3 като данъчен дълготраен нематериален актив (ДНА) се определят и начислените суми в резултат на стопански операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети или предоставени за ползване дълготрайни активи. Подобрението в качеството си на данъчен ДНА попада в категория VI, за която признатата годишна данъчна амортизационна норма се определя по формулата 100/години на правното ограничение и тя не може да превишава 33 1/3 %. В конкретния случай, след като договора за наем е за период от 5 години, то процентът на годишната данъчна амортизационна норма ще възлиза на 20% (100/5 години).
- От гледна точка на ЗДДС безвъзмездното извършване на услуга от наемател за подобрение на нает актив се приравнява на възмездна доставка (чл. 9, ал. 3, т. 3 от закона). Ето защо за извършеното подобрение сделка имате право на данъчен кредит, доколкото същото ще се ползва в независимата икономическа дейност на дружеството и извършване на облагаеми доставки. Обръщаме внимание, че при прекратяване на договора за наем и връщането на помещението с подобрението на основание чл. 25, ал. 3, т. 6 настъпва данъчното събитие за възмездната услуга по чл. 9, ал. 3, т. 3 от закона. Това изисква наемателят да начисли ДДС чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, като данъчната основа за начисляване на дължимия ДДС следва да се определи по реда на чл. 27, ал. 2.
 
За активите, които представляват движими вещи и които могат при прекратяване на договора за наем да се преместят на друго място, където може да продължите да ги използвате, Вие следва да определите за всеки един по отделно доколко покриват определението за дълготраен материален актив.
 
Съгласно изискванията на СС 16 – Дълготрайни материални активи за да се дефинира един актив като ДМА, то той следва да отговаря на следните изисквания:
- да има натурално-веществена форма;
- да се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
- да се очаква, че ще се използван през повече от един отчетен период;
- да надвишава определения от ръководството на предприятието праг на същественост.
 
Т.е. частта от движимите вещи, които отговарят на изискванията за ДМА, следва да заведете като отделни дълготрайни активи, а ако има такива, които са на стойност под определения праг на същественост, то същите ще представляват текущ разход за предприятието. От гледна точка на ЗДДС след като тези активи ще се ползват за извършване на облагаеми доставки, то вие имате право на данъчен кредит за тях при спазване на общите изисквания на закона – имате данъчен документ и той е отразен в дневника за покупките в месеца на издаването му или в един от следващите дванадесет данъчни периода.
 
Извадка от СС 16 (цитирани точки):
 
6.1. С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени.
 
Извадка от СС 17 (цитирани точки):
 
5.2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2019 г.) При експлоатационни лизингови договори наемателят отчита:
б) разходи, свързани с допълнителни плащания - например за извършване на ремонти и подобрения, за застраховки и поддръжка на наетия актив и други подобни, включително разходите, свързани със съществувал по-рано лизинг (например разходите по прекратяването, подобренията, преместването на наетото имущество и др.), включително разходите, които ефективно са възстановени чрез споразумението за стимули, се отчитат само от наемателя в съответствие с Общите положения и стандартите, приложими към тези разходи. Разходите за подобрения на наети активи се отчитат като дълготрайни активи.
 
Извадка от ЗДДС (цитирани точки):
 
Чл. 9.
(3) За възмездна доставка на услуга се смята и:
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив.
 
Чл. 27.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването и. При определяне на сумата на направените преки разходи за използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи, се взема предвид разход за изхабяването им като част от стойността на данъчната основа, за начисления данък върху която е приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за недвижимите имоти за период от 20 години, считано от началото на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит, съответно от началото на данъчния период, през който е започнало фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит, а за останалите стоки за период от 5 години, считано от началото на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение. Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 3 е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението на наетия или предоставен за ползване актив, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.
 
Чл. 117.
(2) Протоколът по ал. 1 задължително съдържа:
1. номер и дата;
2. (доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на лицето по ал. 1;
3. количеството и вида на стоката или вида на услугата;
4. датата на възникване на данъчното събитие по доставката;
5. данъчната основа;
6. ставката на данъка;
7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) основанието за начисляване или неначисляване на данъка от лицето по ал. 1;
8. размерът на данъка;
9. (нова - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г.) идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата - когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;
10. (нова - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г.) идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата.
 
§ 1. За целите на този закон:
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) "Нови сгради" са сградите:
в) които отговарят на следните условия:
аа) представляват части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради в резултат на извършено надстрояване и/или допълващо застрояване, и тези части може да бъдат обект на отделни доставки или представляват сгради, за които направените преки разходи за извършване на реконструкция, основно обновяване и/или преустройство са не по-малко от една трета от пазарната цена на тези сгради към датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията
32. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) "Подобрение" е:
а) за сгради, които са или биха били дълготрайни активи - всяко надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване или преустройство, в резултат на което е налице "нова сграда" по т. 5, буква "в", подточка "аа";
б) за стоки, включително недвижими имоти, различни от сгради, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи - дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.
 
Извадка от ЗКПО (цитирани членове):
 
Чл. 51. (1) Данъчни дълготрайни нематериални активи са:
3. начислените суми в резултат на стопански операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети или предоставени за ползване дълготрайни активи; тези суми не формират данъчен дълготраен материален актив.

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679