Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Наредба 2 за условията и реда за подаване на документи по ЗАДС по електронен път

В брой 27 от 27 март 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана: Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) пред митническите органи по електронен път в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ), Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 910/2014 г.“, и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

Чл. 2. Всички лица, които подават документи по ЗАДС пред митническите органи по електронен път, подлежат на регистрация по реда на тази наредба.

Чл. 3. Подаването на документи по електронен път се извършва чрез електронен обмен на информация, посредством използването на средства за електронна обработка на данни, между информационните системи на Агенция „Митници“ и лицето чрез:
1. директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационната система на лицето чрез предварително изградена връзка от тип „система-система“;
2. въвеждане на информацията в информационните системи на Агенция „Митници“ чрез уебинтерфейса на Е-портала на Агенция „Митници“.

Чл. 4. За обмена на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни по реда на тази наредба е необходимо лицето:
1. да прилага квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. и ЗЕДЕУУ;
2. да бъде регистрирано за обмен на информация, извършван посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция „Митници“, по реда на тази наредба;
3. в случаите по чл. 3, т. 1 да е обезпечило изискванията по тази наредба за обмен на информацията чрез предварително изградена връзка от тип „система-система“.

Чл. 5. Обменът на информация по тази наредба се осъществява съгласно:
1. изискванията и формата на данните за подаване по електронен път, заложени в спецификациите на електронните системи, утвърдени със заповед на директора на Агенция „Митници“ и публикувани на Е-портала на Агенция „Митници“ и на входа на информационната система;
2. реализираните функционалности на електронния портал на Агенция „Митници“ за въвеждане на информацията в информационната система на администрацията чрез уебинтерфейс.

Чл. 6. (1) Информационните системи на Агенция „Митници“ работят в непрекъснат 24-часов режим. Електронните документи и информация, които са постъпили след края на работното време на митническото учреждение, се обработват на следващия работен ден от постъпването им. Когато обработването на документите и информацията е свързано със спазването на законоустановени срокове:
1. документите и информацията се считат за постъпили към момента на постъпването им в информационната система на Агенция „Митници“;
2. сроковете за обработването на документите и информацията от страна на митническата администрация, постъпили след края на работното време, започват да текат считано от следващия работен ден.
(2) Приемането, обработката на подадената информация и времето за отговор при обмена е в съответствие с разпоредбите на акцизното законодателство, правилата и условията, дадени в спецификациите по чл. 5, т. 1, за съответните електронни системи, като се отчита спецификата и компетентността на митническото учреждение, към което е подадена информацията.

Чл. 7. Не се обработва подадена по електронен път информация, която съдържа изпълним код или зловреден софтуер, независимо от формата му, нарушаващи сигурността на информационните системи на Агенция ,,Митници“.

Чл. 8. Действията, свързани с обмена и съхранението на информация, извършвани посредством използването на средства за електронна обработка на данни, се протоколират от информационните системи със системни записи и чрез подписване и удостоверяване по време в случаите, когато е приложимо.

Чл. 9. Лицето, което ще обменя информация с информационните системи на Агенция ,,Митници“ чрез връзка от тип „система-система“ по чл. 3, т. 1, трябва самостоятелно и за своя сметка:
1. да комплектува своята информационна система с необходимите апаратни, системни, мрежови и телекомуникационни средства, като връзката се осъществява с криптиран мрежов канал;
2. да осигури необходимите програмни и технически средства за защита на информацията;
3. да осигури необходимата възможност за връзка между своята информационна система и информационната система на Агенция ,,Митници“;
4. при електронния обмен на информация да спазва техническите изисквания за комуникационно оборудване и сигурност съгласно приложение № 1;
5. да осигури информационната система, чрез която ще предоставя информация към митническата администрация съгласно тази наредба, да е съвместима с информационната система на Агенция „Митници“ и напълно да отговаря на изискванията за обмен на съобщения съгласно публикуваните на Е-портала на Агенция „Митници“ спецификации, както и да не възпрепятства бизнес процесите и осъществявания от митническите органи контрол;
6. преди въвеждане в експлоатация на връзката между информационните системи да проведе тестове за съвместимост по процедура съгласно приложение № 2.

Чл. 10. Агенция „Митници“ осигурява на лицата по чл. 3, т. 1 възможност за преглед на изпратените и получените съобщения при обмена на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
 
Раздел II
Регистрация

Чл. 11. Регистрацията за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни, наричана по-долу „регистрация“, се извършва чрез подаване на заявление за регистрация съгласно приложение № 3, като:
1. заявлението за регистрация се подава по електронен път посредством средствата, предоставени от Е-портала на Агенция „Митници“; в тези случаи спрямо заявлението се прилага квалифициран електронен подпис на правоимащото лице, наричан по-долу „КЕП“, издаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. и ЗЕДЕУУ;
2. регистрацията може да се извърши от лицето или от упълномощен от него представител;
3. към електронното заявление за регистрацията на юридическите лица се прилага КЕП на законния му представител или КЕП на упълномощеното лице; в случай че законните представители на юридическото лице са повече от един, се прилага пълномощно, с което се упълномощава едно от лицата да извърши регистрацията.

Чл. 12. За целите на регистрацията по реда на тази наредба се обработват следните данни:
1. акцизен номер на лицето, което се регистрира за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни, в случаите, когато то има регистрация по ЗАДС;
2. данни за автора на заявлението за регистрация по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕУУ:
2.1. трите имена;
2.2. уникален идентификатор (единен граждански номер (ЕГН), личен номер (ЛН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), когато авторът е лице, регистрирано на територията на Република България;
2.3. информация за контакт;
2.4. адрес на електронна поща, на който се потвърждава стартираният процес на регистрация;
2.5. в случаите на представителство – информация дали авторът действа като законен представител, или въз основа на упълномощаване;
2.6. данни от удостоверението за КЕП, от което се извличат автоматично и се отнасят до:
а) наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;
б) името или псевдонима на титуляря на електронния подпис;
в) единен граждански номер на титуляря или други особени атрибути, свързани с титуляря, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;
г) публичния ключ, съответстващ на държания от титуляря частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;
д) срока на действие на удостоверението;
е) уникалния идентификационен код на удостоверението;
ж) уникален идентификатор на лицето – единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ;
2.7. в случаите на упълномощаване – данни за пълномощното;
3. данни за лицето, което се регистрира за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни:
3.1. трите имена, съответно наименование;
3.2. уникален идентификатор (ЕГН, ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ, ЛН и ЛНЧ), когато титулярят е регистриран на територията на Република България;
3.3. адрес на електронна поща, на който се изпраща съобщение за потвърждаване на стартирания процес на регистрация;
3.4. седалище и адрес на управление, когато заявлението се подава за юридическо лице или едноличен търговец;
3.5. друга информация за контакт;
4. данни за служителите, на които се предоставят права да подписват електронни документи на лицето и които ще въвеждат информация по електронен път:
4.1. трите имена;
4.2. потребителски права за достъп;
4.3. данни от удостоверенията за КЕП, кои­то ще бъдат прилагани; данните се извличат автоматично и се отнасят до:
а) наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;
б) името или псевдонима на титуляря на електронния подпис;
в) единен граждански номер на титуляря или други особени атрибути, свързани с титуляря, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;
г) публичния ключ, съответстващ на държания от титуляря частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;
д) срока на действие на удостоверението;
е) уникалния идентификационен код на удостоверението;
ж) уникален идентификатор на лицето – ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ;
5. данни за служител на лицето с права за администриране на информацията, свързана с регистрацията и предоставяне/прекратяване на права за достъп на служители на лицето:
5.1. трите имена;
5.2. потребителски права за достъп;
5.3. данни от удостоверенията за КЕП, кои­то ще бъдат прилагани; данните се извличат автоматично и се отнасят до:
а) наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;
б) името или псевдонима на титуляря на електронния подпис;
в) единен граждански номер на титуляря или други особени атрибути, свързани с титуляря, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;
г) публичния ключ, съответстващ на държания от титуляря частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;
д) срока на действие на удостоверението;
е) уникалния идентификационен код на удостоверението;
ж) уникален идентификатор на лицето – ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ.

Чл. 13. (1) В случаите, в които данни по чл. 12 се обработват от митническата администрация, въз основа на друга съществуваща регистрация на автора или титуляря за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“ или са налични в първичен регистър на държавната администрация:
1. съответните данни се актуализират автоматично при попълването на уникален идентификатор на автора или титуляря;
2. титулярят се уведомява за извършените промени чрез изпращане на съобщение на посочения адрес на електронна поща преди приключване на процеса по регистрация по реда на тази наредба.
(2) Автоматичното актуализиране на данните на регистрираното лице не отменя задължението на лицето да извърши съответното уведомяване за промяна, предвидено в ЗАДС.

Чл. 14. С регистрацията си за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни лицето декларира, че подадената от него информация е точна, пълна и вярна и гарантира автентичността на заявлението за регистрация.

Чл. 15. Документи на хартиен носител по отношение на регистрацията за въвеждане на информация по електронен път се изискват в следните случаи:
1. когато лицето не е установено на територията на страната, но е установено на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. когато регистрацията се извършва от упълномощено лице.

Чл. 16. В случаите на чл. 15, т. 1 се представят документи за регистрация, издадени от компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите идентификационни данни и актуално състояние, не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за регистрация. Документите се оформят по начин, който отговаря на изиск­ванията за легализация, произтичащи от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена на 5 октомври 1961 г. в Хага (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.; попр., бр. 17 от 2014 г.), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), или в съответствие с изискванията на действащи двустранни договори за правна помощ между Република България и съответната държава. В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика, прилагана от Министерството на външните работи.

Чл. 17. В случаите на чл. 15, т. 2 се представя изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, доказващо, че лицето е упълномощено да извърши това действие.

Чл. 18. Документите по чл. 16 и 17 се представят на хартиен носител в оригинал в Централното митническо управление на Агенция „Митници“, вкл. чрез изпращането им като препоръчана пощенска пратка чрез регистриран или лицензиран пощенски оператор. Документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език. В тези случаи се предоставя информация и за подаденото по електронен път заявление. Документите се представят в 7-дневен срок считано от получаването на съобщението за стартиране на процеса на регистрация.

Чл. 19. Юридическите лица, установени в държава – членка на Европейски съюз, посочват безплатен публичен регистър, достъпен на английски език, от който да са видни изискуемите данни по регистрацията – в случай че такъв регистър е наличен.

Чл. 20. Заявлението за регистрация се подава само по електронен път, като при подаването му се извършват следните проверки:
1. проверка за наличието на зловреден софтуер и вируси;
2. проверка за посочването на адрес на електронна поща;
3. в случаите, когато регистрацията се отнася до физическо лице – проверки, свързани с идентификацията по реда на чл. 22, ал. 1 и 2  от Закона за електронното управление във връзка със Закона за електронната идентификация;
4. в случаите, когато заявлението се подава от името на юридическо лице, освен проверките по т. 3 по отношение на автора на електронното заявление се извършва и проверка за наличие на уникален идентификатор на титуляря (юридическо лице);
5. проверка на валидността на удостоверението за КЕП.

Чл. 21. При наличието на технологична възможност проверките по чл. 20, т. 3 и 4 се извършват автоматизирано чрез средата за служебен автоматизиран достъп до регистри с първични данни RegiX и приключват с изпращане на отговор до заявителя, че електронното заявление е успешно прието. При установено несъответствие до заявителя се изпраща автоматично съобщение, че заявлението не е прието, заедно с описание на причините за това, в случай че е посочен адрес на електронна поща.

Чл. 22. Директорът на Агенция „Митници“ определя служителите, отговорни за приемането на заявлението, изискваните документи и извършването на проверка на данните в тях, както и проверката на изпратените по електронен път документи.

Чл. 23. Стартираният процес на регистрация се потвърждава с електронно съобщение на адреса на електронна поща, посочен от лицето.

Чл. 24. Лицето трябва да приключи регистрацията на Е-портала на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от получаване на съобщението. При неспазване на срока се изпраща съобщение, с което се уведомява за прекратяване на процеса по извършването на регистрация, като се посочват и причините за това.

Чл. 25. (1) Потвърждаването на регистрацията или прекратяване на процеса за извършването на такава се съобщават на лицето с изпращането на електронно съобщение на посочения адрес на електронна поща.
(2) След потвърждаване на регистрацията лицето може да извършва обмен на информация с митническата администрация посредством използването на средства за електронна обработка на данни в съответствие с тази наредба и да извършва действия в съответствие с предоставените му права.

 
Раздел III
Актуализация на данни

Чл. 26. Актуализацията на данни, които се обработват от първичен администратор на данни, се осъществява въз основа на служебно уведомяване съобразно изискванията на Закона за електронното управление.

Чл. 27. В случаите, когато Агенция „Митници“ се явява първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление, заявената от лицето промяна на такива данни, свързани с предоставянето на други административни услуги от страна на Агенция „Митници“, но касаещи регистрацията на лицето за въвеждане на информация по електронен път по тази наредба, се извършва по служебен път и по отношение на тази регистрация.

Чл. 28. В случаите, когато Агенция „Митници“ се явява първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление, заявената от лицето промяна на такива данни, свързани с регистрацията му за въвеждане на информацията по електронен път по реда на тази наредба, но касаещи предоставянето на други административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници“, се извършва по служебен път по отношение и на тези административни услуги.

Чл. 29. В случаите на извършена актуализация по чл. 26 – 28 лицето се уведомява чрез съобщение, изпратено на посочения адрес на електронна поща, а при наличието на технологична възможност и през уебинтерфейс.

Чл. 30. В случаите, различни от тези по чл. 26 – 28, при промяна на обстоятелствата, свързани с регистрацията му по реда на тази наредба, лицето е длъжно да отрази промените в 7-дневен срок от тяхното настъпване, като:
1. промяната на данни в регистрацията се извършва чрез редактиране на заявлението;
2. спрямо редактираното заявление се прилага КЕП на лицето;
3. в случаите на промяна на упълномощаването допълнително се предоставя и пълномощно;
4. когато за промяната на данни е необходимо представянето на допълнителни документи, то се извършва по реда на раздел II;
5. потвърждение на извършената промяна се изпраща до посочения адрес на електронна поща.

Чл. 31. За неуредените въпроси по отношение на актуализацията на данни се прилагат съответните разпоредби, отнасящи се до извършването на първоначална регистрация.
 
Раздел IV
Деактивиране и възобновяване на регистрация на служител на лицето

Чл. 32. В случаите, в които служител на регистрирано лице, определен за въвеждане на информация по електронен път по реда на тази наредба, не е подавал такава за период от 6 месеца, извършената регистрация на този служител се деактивира. Деактивирането е ограничаване на възможността за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Агенция „Митници“.

Чл. 33. Лицето и служителят се уведомяват за извършеното деактивиране на регистрацията чрез съобщение, изпратено на посочените адреси на електронна поща.

Чл. 34. Лицето може да възобнови регистрацията си, като потвърди актуалността на данните от заявлението за регистрация и приложенията към него. Спрямо потвърденото заявление се прилага КЕП на лицето.

Чл. 35. Когато е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 30, лицето актуализира данните за регистрацията си в съответствие с изискванията на чл. 30, т. 1 – 4.

Чл. 36. Лицето се уведомява за възобновяването на регистрацията или за причините, поради които регистрацията не може да бъде възобновена, с електронно съобщение, изпратено на посочения адрес на електронна поща.
 
Раздел V
Прекратяване на регистрация

Чл. 37. Регистрацията за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни се прекратява в следните случаи:
1. по искане на лицето;
2. когато лицето не изпълнява изискванията на тази наредба;
3. в 30-дневен срок след изтичане на календарния месец, следващ месеца, в който е влязло в сила решението за прекратяване на лиценза или регистрацията на лицето по ЗАДС, в случаите, в които лицето няма други лицензи или регистрации;
4. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;
5. при обявена несъстоятелност;
6. при смърт на физическо лице;
7. при констатирана нередност по отношение на регистрацията.

Чл. 38. При прекратяване на регистрацията на лицето се изпраща съобщение на посочения адрес на електронна поща.
 
Раздел VI
Подаване и обработка на документи по ЗАДС по електронен път

Чл. 39. Електронните документи по ЗАДС се подават чрез електронните системи до компетентното митническо учреждение, което е определено за съответното лице по ЗАДС (по седалище на лицето или по местонахождение на данъчния склад или обект), в съответствие с образците на документите и съгласно изискванията, посочени в ЗАДС, Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) и нормативните актове, свързани с тяхното прилагане.

Чл. 40. (1) Подаването на документи по ЗАДС по електронен път се извършва в сроковете, определени в действащото законодателство.
(2) Приемането и обработването от митнически служител на подадените по електронен път документи се извършва в рамките на работното време на съответното митническо учреждение.

Чл. 41. (1) Информационната система извършва формален и логически контрол на данните в подадените документи. Формалният контрол включва в обхвата си спазване на изискванията за формат на записа, включително попълването на задължителните полета, проверка за компетентност на митницата, в която е подаден документът, ЕИК на икономическия оператор и др.
(2) След извършване на проверката системата регистрира приетите документи.
(3) Ако при извършване на проверката са открити несъответствия, системата изпраща съобщение до лицето за открити несъответствия.
(4) След като икономическият оператор коригира по електронен път установените от системата несъответствия, системата регистрира приетите документи.

Чл. 42. При наличие на извънредни обстоятелства, когато компютърната система не работи (аварийна процедура), се прилага редът, предвиден в ЗАДС и ППЗАДС.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Информационна система“ е понятие по смисъла на чл. 4, т. 49 от ЗАДС.
2. „Лице“ е всяко физическо или юридическо лице, осъществяващо дейност като икономически оператор или негов законен представител, извършващо дейности, свързани със ЗАДС и подзаконовите актове за неговото прилагане.
3. „Аварийна процедура“ е процедурата, по която се работи в случаите, регламентирани в глава четвърта, раздел VIб от ЗАДС и чл. 80е от ППЗАДС.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Лицата, притежаващи съществуваща регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“, в срок от един месец считано от датата на публикуване на наредбата в „Държавен вестник“ следва да се регистрират по реда на раздел II от тази наредба, като в посочения срок могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници“.

§ 3. До създаването и реализирането на Националната схема за електронна идентификация идентификацията на лицата се извършва въз основа на данните от КЕП и информацията от заявлението.

§ 4. Наредбата се издава на основание § 88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 95 от 2009 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Владислав Горанов

Приложение № 1  към чл. 9, т. 4

Технически изисквания към икономическите оператори

1. Въведение
Това приложение определя изискванията за софтуерна, хардуерна и комуникационна обезпеченост на икономическите оператори, желаещи да подават документи по ЗАДС по електронен път.
2. Регистрация на икономическите оператори
Икономическите оператори, които желаят да осъществяват електронен обмен на данни с акцизната информационна система, трябва да бъдат предварително регистрирани в системата.
3. Архитектура и технически изисквания
3.1. Архитектура на обмена на данни
Архитектурата на възможните варианти за електронен обмен на данни схематично е представена на илюстрацията.
 

 
3.2. Софтуерни и хардуерни изисквания за реализиране на обмен на данни с информацион­ните системи на АМ
3.2.1. Изисквания за използването на електронния портал
За правилното визуализиране и функциониране на електронния портал на АМ и работното пространство на икономическия оператор се изиск­ва използването на един от следните браузъри:
• Internet Explorer 8 и следващи версии;
• Firefox ESR 38.2 и следващи версии,
както и поддръжка на Java 1.7 и следващи версии, Javascript и cookies.
Поддържани потребителски операционни системи:
• Windows 32/64 bit.
Работната станция трябва да е снабдена с четец за смарткарти, съвместим с използваните носители от регистрираните по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги доставчици на удостоверителни услуги, както и с необходимия за функционирането му софтуер.
3.2.2. Изисквания за използване на връзка от тип „система-система“
Информационната система на икономическия оператор трябва да дава възможност за непрекъснат обмен на XML съобщения, подписани с валиден универсален електронен подпис, предварително регистриран от икономическия оператор.
Обменът се осъществява посредством протокол WSDL през TCP/IP мрежа.
Не се допуска обмен на данни в явен (некриптиран) вид.
Икономическият оператор осигурява и конфигурира в своя мрежов възел маршрутизатор за криптирани връзки (VPN маршрутизатор). Техническите параметри на криптираната връзка с АМ (протоколи, ключове и др.) се предоставят на икономическия оператор по електронна поща след попълване на данните за връзка от тип „система-система“ в регистрационния формуляр.
3.3. Изисквания към телекомуникационното оборудване при използване на връзка от тип „система-система“ през интернет
При обмен на данни чрез връзка от тип „система-система“, изградена през интернет, сървърът/сървърите на информационната система на икономическия оператор трябва да използват предварително декларирани и съгласувани с АМ IP адреси. Същото правило важи и за външния IP адрес на VPN маршрутизатора на икономическия оператор.

Приложение № 2 към чл. 9, т. 6

Процедура за провеждане на тестове

1. Въведение
Това приложение описва организацията и начина за провеждане на тестове за съвместимост между автоматизираните информационни системи на икономическите оператори и акцизната информационна система.
Тестовете за съвместимост се провеждат с цел отстраняване на възможни софтуерни и телекомуникационни проблеми, проблеми, свързани с бизнес логиката на информационните системи на икономическите оператори, както и несъответствия с изискванията за сигурност на Агенция „Митници“.
Процедурата е задължителна за всички икономически оператори, които искат да обменят данни по електронен път, използвайки метода „система-система“.
При обмен на данни по електронен път посредством електронния портал на АМ тестове не се провеждат.
2. Общи положения
Тестовете за съвместимост между информационната система на икономическия оператор и акцизната информационна система се извършват, след като икономическият оператор се регистрира на електронния портал на Агенция „Митници“ за подаване на документи по ЗАДС по електронен път.
След успешна регистрация и когато икономическият оператор е попълнил данните, необходими за изграждане на връзка от тип „система-система“, той получава по електронна поща подробни технически изисквания към телекомуникационното оборудване и сигурността на връзката.
При готовност за осъществяване на връзка от страна на икономическия оператор той следва да подаде по електронна поща на адрес b2b@customs.bg заявление за провеждане на тестове, подписано с удостоверението за универсален електронен подпис на лице, притежаващо права за администриране на работното пространство на икономическия оператор.
Формулярът на заявлението може да бъде изтеглен от електронния портал на Агенция „Митници“.
В заявлението икономическият оператор декларира своята готовност и описва техническите параметри на телекомуникационното и криптиращото оборудване, което желае да използва.
Заявлението съдържа:
• данни за икономическия оператор – ЕИК, наименование, адрес;
• координати (телефон, адрес, имена) на служители на икономическия оператор за връзка по време на тестовете;
• начин на свързване;
• производител и модел на телекомуникационното и/или криптиращото оборудване;
• външен IP адрес;
• данни за телекомуникационния доставчик: име, вид и параметри на услугата;
• забележка и/или допълнителна информация.
Данните от заявлението се попълват отделно за всеки отделен офис на икономическия оператор, за който ще бъде изграждана самостоятелна връзка към Агенция „Митници“.
3. Обхват на тестовете
3.1. Организация на тестовете
Митническата администрация планира и организира осъществяването на тестовете, като уведомява всеки икономически оператор преди започването на теста и му предоставя детайлна информация относно провеждането му.
Агенция „Митници“ предоставя достъп на информационната система на икономическия оператор до тестов сървър в Централното митническо управление.
По време на провеждане на тестовете информацията за обмена на съобщения с информационната система на икономическия оператор и за използваните механизми за сигурност се записва и анализира.
Резултатите от проведените тестове се документират в отделни доклади за всеки икономически оператор. При несъответствие с някое от изискванията тестовете се приемат за неуспешни.
Последователността на отделните тестове е описана в следващите точки.
3.2. Видове тестове
3.2.1. Тестове на телекомуникациите
Тестовете на телекомуникациите имат за цел проверка дали системата на икономическия оператор и митническата информационна система могат коректно да обменят мрежови пакети и дали връзката отговаря на изискванията за сигурност.
Тестовете на телекомуникациите се провеждат чрез изпращане в двете посоки на пакети от тип ICMP ping с подходяща големина с цел проверка на коректното им фрагментиране и преминаване, както и получаването на отговор.
Криптирането на връзката във всеки един момент трябва да отговаря на изискванията по това приложение.
Икономическите оператори, чиито системи успешно са преминали тестовете на телекомуникациите, преминават към тестове по бизнес сценарии.
3.2.2. Тестове по бизнес сценарии
По време на тестовете по бизнес сценарии системата на икономическите оператори изпълнява описаните във функционалната спецификация бизнес сценарии, като се провеждат тестове на:
• Валидността на съдържанието на съобщенията:
> формата на XML съобщенията;
> валидността на електронния подпис съг­ласно изискванията по този документ;
> валидността в съответствие с правилата, описани във функционалната спецификация;
> валидността на данните (използваните номенклатури).
• Дали съобщенията се изпращат в последователността, описана в бизнес сценариите.
При неуспешно преминаване на някой от предвидените тестове след съгласуване с икономическия оператор митническата администрация определя дати за допълнителни тестове на съответната система.

Приложение № 3 към чл. 11

Заявление за регистрация за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

I. Данни за лицето, което се регистрира за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни:
1. От ……………………………...…………………………………………..
…………..........…………………...…………………………………………..
   (трите имена/наименование на заявителя)
2. Акцизен номер (когато такъв е наличен): ..….....
..................................................................................…..
…………..........…………………...…………………………………………..
3. Уникален идентификатор (ЕГН, ЕИК по Закона за търговския регистър, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ, ЛНЧ), когато лицето е регистрирано на територията на Република
България: ……..........................................................…….
…………..........…………………...…………………………………………..
4. Адрес на електронна поща:
5. Седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични търговци):
6. Друга информация за контакт:
II. Данни за автора на заявлението (законен представител/упълномощено лице да извърши регистрацията):
1. Имена:
2. Уникален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ), когато авторът е лице, регистрирано на територията на Република България:
3. Информация за контакт:
4. Адрес на електронна поща, на който се потвърждава стартираният процес на регистрация:
5. Информация за това дали авторът действа като законен представител или упълномощено лице:
6. Данни за КЕП:
7. В случаите на упълномощаване – данни за пълномощното.
III. Данни за служител/упълномощено лице на лицето с права за администриране на информацията, свързана с електронната регистрация (При регистрацията се определя особен вид потребител – супер потребител. Това е служител на лицето или упълномощено лице, който има администраторски права за регистрацията.):
1. Имена:
2. Потребителски права за достъп:
3. Данни за КЕП:
4. Адрес на електронна поща:
IV. Данни за служителите на лицето или упълномощено лице от лицето, които ще въвеждат информация по електронен път:
1. Имена:
2. Потребителски права за достъп:
3. Данни за КЕП:
4. Адрес на електронна поща:
Декларирам, че информацията, посочена в този документ, е вярна и точна.
Личните данни, които се събират и обработват от Агенция „Митници“, се използват единствено за нуждите на предоставяните на лицето услуги при спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.
Приложения:
 – Пълномощно
 – Други
Дата:
Подпис:

*Забележка.
При всяка регистрация на лице за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни се определя потребител на системата – „собственик на регистрацията“. Това е потребител с особени права по регистрацията (промени в данните по регистрацията, прекратяване на регистрацията и др.).

**Забележка.
При всяка регистрация на лице за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни се определя потребител на системата – „супер потребител“. Това е потребител с администраторски права по регистрацията.

 
източник: portalschetovodstvo.bg/ dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679