Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Обнародван в ДВ, бр. 11 от 09.02.2021 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г. и бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 от 2019 г. на ВАС на Република България – бр. 57 от 2020 г.)
 
§ 1. Създава се чл. 38в:
„Чл. 38в. За доказване на доставка по чл. 36б, ал. 1 и 2 от закона на стоки с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага с фактура за доставката.“

§ 2. В чл. 42 ал. 2 се отменя.

§ 3. В чл. 64, ал. 2, т. 2, буква „б“ думите „по смисъла на Кодекса за застраховането“ се заличават.

§ 4. В чл. 117 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 7, 13 и 15 накрая се поставя запетая и се добавя „а за регистрираните за целите на ДДС лица на територията на Северна Ирландия – знака/префикса „XI, считано от 1 януари 2021 г.“.
2. Създават се ал. 14 – 17:
„(14) Регистрирано лице, което извършва доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на Северна Ирландия, не посочва тези доставки във VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона.
(15) Регистрирано лице, което извършва вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, заедно със справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона подава и VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона за тези доставки за съответния данъчен период.
(16) Регистрирано лице, което прехвърля стоки след 1 януари 2021 г. включително, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под режим на складиране на стоки до поискване, заедно със справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона подава и VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от закона.
(17) В случаите по ал. 15 и 16 във VIES-декларацията се посочва идентификационен номер по ДДС със знак/префикс „XI“ на регистрираните за целите на ДДС лица на територията на Северна Ирландия.“

§ 5. В допълнителните разпоредби се създава § 1в:
„§ 1в. За „идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държава – членка на ЕС“ и „VIN номер на чуждестранния контрагент, включително знакът на държавата членка“ се счита и идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“, издаден на данъчно задължено лице, идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия.“

§ 6. В приложение № 15 към чл. 118, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В структурата на VIES.TXT файла в „Основания за отказ на приемането на подадена по електронен път декларация“ се създават т. 9 – 13:
„9. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка“ от секция „ВОД“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „GB“, когато VIES-декларацията се подава за данъчен период след 31.12.2020 г. и поле „Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“ не е попълнено или попълненият данъчен период е след 31.12.2020 г.
10. Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ или „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „GB“, когато VIES-декларацията се подава за данъчен период след 31.12.2020 г. и поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ не е попълнено или попълненият данъчен период е след 31.12.2020 г.
11. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка“ от секция „ВОД“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „XI“, когато VIES-декларацията се подава за данъчен период преди 01.01.2021 г. и поле „Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“ не е попълнено или попълненият данъчен период е преди 01.01.2021 г.
12. Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ или „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „XI“, когато VIES-декларацията се подава за данъчен период преди 01.01.2021 г. и поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ не е попълнено или попълненият данъчен период е преди 01.01.2021 г.
13. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент вкл. знакът на държавата членка“ от секция „ВОД“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „XI“ и в поле „Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка“ е отразена стойност, различна от нула (0).“
2. В структурата на VIES.CSV файла в „Основания за отказ на приемането на информацията, подадена по електронен път“ се създават т. 9 – 13:
„9. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка“ от секция „ВОД“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „GB“, когато VIES-декларацията се подава за данъчен период след 31.12.2020 г. и поле „Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“ не е попълнено или попълненият данъчен период е след 31.12.2020 г.
10. Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ или „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „GB“, когато VIES-декларацията се подава за данъчен период след 31.12.2020 г. и поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ не е попълнено или попълненият данъчен период е след 31.12.2020 г.
11. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент вкл. знакът на държавата членка“ от секция „ВОД“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „XI“, когато VIES-декларацията се подава за данъчен период преди 01.01.2021 г. и поле „Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“ не е попълнено или попълненият данъчен период е преди 01.01.2021 г.
12. Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ или „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „XI“, когато VIES-декларацията се подава за данъчен период преди 01.01.2021 г. и поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ не е попълнено или попълненият данъчен период е преди 01.01.2021 г.
13. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент вкл. знакът на държавата членка“ от секция „ВОД“ съдържа идентификационен номер по ДДС, започващ с префикс „XI“ и в поле „Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка“ е отразена стойност, различна от нула (0).“
Заключителни разпоредби

§ 7. VIES-декларацията не може да съдържа идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия и/или на лицето, за което стоките са предназначени/лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона, със знак на държавата членка по ISO 3166 – „GB“ за данъчни периоди след 31 декември 2020 г., освен в случаите, в които в поле „данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“/„данъчен период, през който е извършена операцията по режим складиране на стоки до поискване“ е попълнен период преди 1 януари 2021 г.

§ 8. (1) Издадени кредитни и/или дебитни известия след 1 януари 2021 г. включително, във връзка с вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, декларирани в данъчни периоди преди 1 януари 2021 г., се отразяват в дневника за продажби и справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона за периода, през който са издадени. В тези случаи издадените кредитни и/или дебитни известия не се включват във VIES-декларацията по чл. 125, ал. 2 от закона.
(2) Корекции на грешки (неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри) във VIES-декларацията във връзка с декларирани за данъчни периоди преди 1 януари 2021 г. вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия се извършват по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона. В тези случаи регистрираното лице заедно със справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона подава и VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона за тези доставки.
(3) Регистрирано лице, което e прехвърлило стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Обединено кралство Великобритания под режим на складиране на стоки до поискване до 31 декември 2020 г. включително, подава само справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона за данъчните периоди след 31 декември 2020 г. на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от закона.
(4) Регистрирано лице, което e прехвърлило стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Обединено кралство Великобритания под режим на складиране на стоки до поискване до 31 декември 2020 г. включително, за данъчните периоди след 31 декември 2020 г. в рамките на 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза отразява в справка-декларацията, съответно във VIES-декларацията:
– извършена операция, която не е отразена в периода на извършването й, само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на Обединено кралство Великобритания под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС, и/или
– коректния идентификационен номер по ДДС на лицето при коригиране на посочен грешно идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона (при операции, отразени с код „41“ в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона).
(5) Разпоредбите на чл. 117, ал. 14 и 15 се прилагат за доставки, извършени след 1 януари 2021 г. включително.
(6) Разпоредбата на § 1в се прилага за данъчни периоди след 31 декември 2020 г.

§ 9. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Кирил Ананиев
 
източник: dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679