Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Публикуван е Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

09 Май. 2024 ClubSchetovodstvo.bg
ДДС
Публикуван е Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС
Етикети: ЗДДС, ППЗДДС, ДДС
Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на ЗДДС от дата 29.04.2024 г.
 
(обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния административен съд от 2019 г. - бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г., бр. 59 от 2022 г., бр. 55 и 99 от 2023 г.) 
§ 1. В чл. 40, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 56 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на чл. 57д, ал. 1 от закона, когато вносителят не притежава  документ или копие от платежен документ, доказващи че данъкът е внесен по реда на чл.  90, ал. 1 от закона, вносителят има право на приспадане на данъчен кредит за получените  стоки, ако притежава друг документ, доказващ че данъкът е внесен по посочения ред и в  който размера на данъка съответства на начисления данък от митническите органи.“.
§ 3. В чл. 79 ал. 1 се създава второ изречение: „В случаите на 113, ал. 2 от закона фактура и известие към фактура на хартиен носител се издават най-малко в два екземпляра, независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.“.
§ 4. В чл. 95а се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Прекратяване на специалната регистрация за прилагане на режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, на регистрирано лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, когато не определи нов акредитиран представител/представител“;
2. Алинея 1 се отменя.
§ 5. В чл. 102, ал. 2 думите „сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите“ се заменя със „сметка на Националната агенция за приходите“.
§ 6. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона;
2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;
3. Република България е приемаща държава на лицата по т. 1.“.
2. В ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална дирекция нан Националната агенция за приходите – София, когато Република България е приемаща държава и не е държава на установяване, за лицата по ал. 2.“.
3. В ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от съответния компетентен орган на приемащата държава членка или държавата по установяване, когато Република България не е държава на установяване и не е приемаща държава, за лицата по ал. 3.“.
4. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона;
2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;
3. Република България не е приемаща държава на лицата по т. 1.
(11) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 10 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
1. фактура за доставката;
2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от съответния компетентен орган на приемащата държава членка или на държавата по установяване, когато Република България не е държава на установяване и не е приемаща държава, за лицата по ал. 10.“.
§ 7. В чл. 109а, ал. 1 думите „чл. 109, ал. 4, 5, 6 и 8“ се заменят с „чл. 109, ал. 4, 5, 6, 8 и 11“.
§ 8. В чл. 111г, ал. 2 и 3 след думите „20 на сто“ се поставя запетая и се добавя „съответно 10 на сто,“.
§ 9. В § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) държавата, в която e седалището на международната организация съгласно международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;“.
2. Създават букви „г“, „д“ и „е“:
„г) държавата, в която е седалището на институцията – за институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз;
д) изпращащата държава по смисъла на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, съставена във Виена на 18 април 1961 г. (ДВ, бр. 28 от 1968 г.) и Виенската конвенция за консулските отношения, съставена във Виена на 24 април 1963 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 1990 г.; попр., бр. 29 от 2016 г.) - за дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал в страната;
е) държавата членка, чиито въоръжени сили участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, определена в дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз, наричана по-нататък „ОПСО“.“.
§ 10. Навсякъде в правилника думите „сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите“ се заменят със „сметка на Националната агенция за приходите“.
§ 11. В § 20а от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 2, 3, 4, 5 и 6 думите „31 декември 2023 г.“ се заменят с „30 юни 2024 г. включително,“.
2. В ал. 8 и 9 думите „31 декември 2023 г. включително за доставка по § 15д, ал. 1 и 3“ се заменят с „30 юни 2024 г. включително, за доставка по § 15д, ал. 1, т. 5 и 6 и ал. 3“, а думите „1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2“ се заменят с „31 декември 2024 г. включително, за доставка на стоки по § 15д, ал. 1, т. 2“.
3. В ал. 10 думите „§ 15д, ал. 1 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2023 г.“ се заменят с „§ 15д, ал. 1, т. 5 и 6 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 30 юни 2024 г. включително,“, а думите „§ 15д, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г.“ се заменят с „§ 15д, ал.1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2024 г. включително,“.
§ 12. В приложение № 17 към чл. 95, ал. 2 в раздел „Правото (задължението) за  прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза се реализира на основание:“ думите „0 при прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по ЗДДС, и данъчно задълженото лице в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства не е определило нов акредитиран представител
Посочете датата на настъпване на промяната:
......................................................................“ се заличават.
§ 13. В приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 в раздел 2Б се правят следните изменения:
1. Заглавието „Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България**“ се изменя така: “Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от Република България като държава членка по идентификация**“
2. Думите „Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България като държава членка по идентификация ......... EUR“ се заменят с „Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от Република България като държава членка по идентификация ......... EUR“.
 
§ 14. В приложение № 36 към чл. 111б, ал. 1 и чл. 111г, ал. 1 и чл. 111и се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 2 думите „чл. 176в, ал. 2 и 4 от ЗДДС“ се заменят с „чл. 176в, ал. 2 от ЗДДС“, а след ред „☐ Обезпечението е определено в размер 10 на сто на основание чл. 176в, ал. 16 от ЗДДС“ се създават редове:
„☐ Обезпечението е определено в размер 10 на сто на основание чл. 176в, ал. 4 от ЗДДС
☐ Обезпечението е определено в размер 20 на сто на основание чл. 176в, ал. 4 от ЗДДС”
 


 
Заключителна разпоредба
§ 15. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Източник: strategy.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679