Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в условията и реда за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

В брой 60-ти на Държавен вестник от 29.07.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г., бр. 16, 33, 50, 67, 94 от 2021 г. и бр. 20 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 61 ал. 5 се отменя.
§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. да изпълняват бизнес планa съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 съгласно данните, заложени в таблица № 5 от бизнес плана при одобрението на заявлението за предоставяне на финансова помощ и/или при евентуални промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка на ДФЗ ползвателят на финансовата помощ има право да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок 1 месец от получаване на уведомлението. В случай че констатираното не бъде отстранено и неизпълнението не се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, изплатените суми за дейност/дейности или по целия проект се възстановяват, както следва:
1. когато ползвателят на финансова помощ не използва активите и не изпълнява дейностите – обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената финансова помощ за съответния актив и/или дейност;
2. когато ползвателят на финансова помощ преустановява подпомогнатата дейност поради каквито и да е причини, освен изменящите се сезонни условия за производство, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената безвъзмездна финансова помощ;
3. когато ползвателят на финансова помощ не подновява съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове – когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
4. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана между 50 на сто и 100 на сто, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, същият не подлежи на санкция;
5. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана си между 30 на сто и 49 на сто вкл., съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер 50 на сто;
6. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана под 30 на сто, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер 100 на сто;
7. когато ползвателят на финансова помощ не подновява застрахователната си полица по сключения застрахователен договор текущо, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
8. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието“ и не е предоставил протокол от оценката за постигнати енергийни спестявания в нормативно установените срокове, ДФЗ налага следните санкции върху получената финансова помощ:
а) 100 на сто в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по този критерий и показателите по протокола от оценката за постигнати енергийни спестявания са по-ниски от изискването за 10 % съгласно приложение № 9;
б) 50 на сто в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 2 от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
в) 30 на сто в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 3 от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
г) 15 на сто в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 4 или повече от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
9. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход“ за всяка година, в която липсва производство на вина със ЗНП съгласно таблица № 5 от бизнес плана, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор за предоставяне на финансова помощ въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
10. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП“ за всяка година, в която произвежданите вина със ЗГУ и/или ЗНП съгласно таблица № 5 от бизнес плана не са над 70 %, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
11. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“ за всяка година, в която по данни на ИАЛВ предприятието не произвежда 30 % собствена суровина, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
12. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино“ за всяка година, в която ползвателят не е сертифициран като производител на биологично вино, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
13. когато ползвателят на финансова помощ в нарушение на ал. 2 продаде, преотстъпи, преотдаде или даде под наем обекта на инвестицията, за която е получил финансово подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената безвъзмездна финансова помощ.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 20 от 2022 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 11 се създава ал. 5:
„(5) В случай че със заявлението за междинно плащане по ал. 2 се отчита изпълнение на повече от 30 на сто от общия размер на одобрените разходи, на заявителя се изплаща не повече от 80 на сто от одобрените разходи. Остатъкът от извършените разходи се изплаща при подаване на заявлението за окончателно плащане.“
§ 4. Срокът по чл. 15, ал. 3 и по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2022 г. е 7 октомври 2022 г.
§ 5. За финансовата 2022 г. по мярка „Инвестиции в предприятията“:
1. периодът за прием е 12 – 20 септември; бюджетът за приема се определя по реда на чл. 3, ал. 1;
2. не се прилага чл. 56, ал. 9, в случай че изпълнението на дейностите по предходно одобрено заявление приключва до 31 декември 2022 г.; със заявлението, подадено в периода по т. 1, кандидатът заявява инвестиционни разходи съгласно чл. 50, различни от тези, които следва да изпълни до 31 декември 2022 г.;
3. не се прилага чл. 58, ал. 2; в случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма; допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
4. срокът по чл. 61, ал. 3 е 16 февруари 2023 г.
§ 6. За приемите през 2022 и 2023 година по мярка „Застраховане на реколтата“ не се прилага чл. 74, ал. 9. В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
§ 7. За проекти по мярка „Информиране в държавите членки“, подадени през календарната 2022 г., максималната стойност на целия проект не може да надвишава 200 000 лв.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679