Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в ЗДДФЛ

23 Дек. 2022 ClubSchetovodstvo.bg
ЗДДФЛ
Промени в ЗДДФЛ
В брой 102-ри от дата 23.12.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от 48-ото Народно събрание на 15 декември 2022 г.
Издаден в София на 20 декември 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г., бр. 14, 18, 28, 38, 60 и 104 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г. и бр. 14, 17, 52 и 100 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Данъчното облекчение може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на следните лица, когато за тях са налице условията по ал. 1 – 3:
1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. лице по ал. 1, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, като условията по ал. 3 се прилагат към датата на смъртта.“
2. Създава се ал. 10:
„(10) Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение.“
§ 2. В чл. 22г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Данъчното облекчение може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на следните лица, когато за тях са налице условията по ал. 1 – 3:
1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. лице по ал. 1, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, като условията по ал. 3 се прилагат към датата на смъртта.“
2. Създава се ал. 9:
„(9) Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение.“
§ 3. В чл. 45, ал. 1 думите „облагаем доход“ се заменят с „доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“.
§ 4. Член 50а се изменя така:
„Възможност за деклариране на необлагаеми доходи и доходи, облагаеми с окончателен данък
Чл. 50а. (1) Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи, които са освободени от облагане по силата на този закон, придобитите доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
(2) Данните за изплатени през годината доходи, предоставени по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, се считат за верни, в случай че лицата по ал. 1 не са декларирали друго в годишната данъчна декларация по чл. 50.“
§ 5. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в полза на местни и чуждестранни физически лица;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, в полза на местни и чуждестранни физически лица, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество в полза на местни физически лица, включително в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 26;
4. в полза на местни физически лица по чл. 13, ал. 1:
а) точка 20, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.;
б) точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27.“
2. В ал. 6 думите „облагаеми доходи по трудови правоотношения“ се заменят с „доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“.
3. Създава се ал. 10:
„(10) В справката по ал. 1 не се включват доходите, за които се предоставя информация в Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) За целите на прилагане на чл. 48, ал. 3 за 2022 г. във връзка с чл. 48, ал. 1 и в случаите, в които чл. 49 не е приложен, данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(2) За целите на прилагане на чл. 49, ал. 5 и 6 за 2022 г. размерът на удържания от работника/служителя през годината данък, съответно размерът на авансово удържания данък, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 7. Параграф 1 относно чл. 22в, ал. 6 и § 2 относно чл. 22г, ал. 6 се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2022 г.
§ 8. Параграф 3 и § 5, т. 2 се прилагат и за доходи, изплатени през 2022 г.
§ 9. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр.105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г., бр. 13, 94, 96 и 100 от 2019 г., бр. 38 и 105 от 2020 г. и бр. 56 от 2022 г.) се създават чл. 25б и 25в:
„Данни от пощенските оператори
Чл. 25б. (1) Лицензираните пощенски оператори предоставят на агенцията данните по чл. 20, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските услуги, включително и информация за изпращаните пощенски пратки и размера на изплатените суми от наложен платеж по ред, начин и формат, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Лицензираните пощенски оператори предоставят данните и информацията по ал. 1 за всяко тримесечие до 30-о число на месеца, следващ тримесечието, за който се отнася.
Данни за доходи на физически лица
Чл. 25в. (1) Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса предоставят за обработване и обобщаване на агенцията индивидуални данни за изплатени доходи на физическите лица от социално подпомагане, държавно обществено осигуряване, допълнително социално осигуряване и месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, и личната помощ по Закона за личната помощ.
(2) Предоставянето на индивидуалните данни за изплатени доходи се извършва по реда на Закона за електронното управление, с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Видът на обменяните данни се съгласува от лицата по ал. 1 с министъра на електронното управление.
(4) Агенцията обработва получените по ал. 1 данни единствено за целите на тяхното обобщаване с вече налични в агенцията данни за доходи на физически лица, като се осигурява защита от неправомерен достъп.
(5) Министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица имат право на достъп до обобщени данни за доходи на физически лица, включително доходи от социално подпомагане, държавно обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване, с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 10. Първоначалното подаване на информацията и данните се извършва след издаване на заповедта по чл. 25б, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите.
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679