Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

МСС 41 - Земеделие

ако искате да имате МСС 41 и в печатен вариант + СС 41 + решения, анализи и ситуации от практиката при осчетоводяване и осигуряване на ЗП - вижте тук >>

ЦЕЛ
Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране и оповестяванията, свързани със земеделската дейност.
ОБХВАТ
1.   Настоящият стандарт се прилага за отчитане на посочените по-долу елементи, когато са свързани със земеделска дейност:
            а)   биологичните активи, с изключение на растенията носители;
            б)   земеделската продукция в момента на събиране на реколтата; както и
            в)   предоставените от държавата безвъзмездни средства, посочени в параграфи 34 и 35.

2. Настоящият стандарт не се прилага за:
            а) земята, свързана със земеделска дейност (вж. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 40 Инвестиционни имоти);
            б) растенията носители, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 16); настоящият стандарт обаче се прилага за продукцията от такива растения носители;
            в) предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с растения носители (вж. МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ).
            г) нематериалните активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 38 Нематериални активи).

3. Настоящият стандарт се прилага за земеделската продукция, която представлява събраният продукт от биологичните активи на предприятието, в момента на събиране на реколтата. След това се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим стандарт. Съответно настоящият стандарт не се отнася до преработката на земеделската продукция след събирането на реколтата, например преработката на гроздето във вино от винопроизводител, който е отгледал гроздето. Въпреки че тази преработка може да е логично и естествено продължение на земеделската дейност и протичащите събития може да имат известно сходство с биологичната трансформация, тя не е включена в определението за земеделска дейност по настоящия стандарт.

4. В следната таблица са дадени примери за биологични активи, земеделска продукция и продукти, които са резултат от преработка след събирането на реколтата:
    Продукти, които са резултат от преработване след прибиране на реколтата
Биологични
активи


 
 Земеделски      продукти  
     
Овце  Вълна       Прежда, килими

 
Дървета в горски насаждения  Отсечени дървета        Дървесни трупи, дървесен материал

 
Растения  Памук        Прежда, дрехи

 
 Захарна тръстика  Захар      

 
Млекодайни животни  Мляко        Сирене

 
Свине

Памучни насаждения

Реколта от захарна тръстика

Тютюниеви насаждения
 Месо
 Реколта от памук
 Захар
 Събрани  Тютюниеви листа
        Наденици, шунка
        Прежда, дрехи

       Сушен тютюн

Чаени храсти
 Събрани чаени листа         Чай

Лозя
 Прясно грозде         Вино
Плодни дървета  Пресни плодове
 Пресни продове

 
         Преработени плодове
         Палмово масло

 
Каучукови дървета          Събран каучуков сок      Каучукови изделия
            Някои растения, например чаените храсти, лозите, маслените палми и каучуковите дървета, обикновено отговарят на определението за растение носител и попадат в обхвата на МСС 16. Въпреки това продукцията, която се получава от растенията носители, например чаените листа, гроздето, плодовете на маслената палма и каучуковият сок, е в обхвата на МСС 41.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения, свързани със земеделието
5.   В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:
            Земеделска дейност е управление, от страна на едно предприятие, на биологичната трансформация на и прибиране на реколта от биологични активи за продажба или за преобразуване в земеделска продукция или допълнителни биологични активи.
            Земеделска продукция е събраната реколта от биологичните активи на предприятието.
            Растение носител е живо растение, което:
            а)   се използва в производството или доставката на земеделска продукция;
            б)   се очаква да осигурява продукция през повече от един период; както и
            в)   е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчната стойност.
            Биологичен актив е живо животно или растение.
            Биологичната трансформация обхваща процесите на растеж, дегенериране, производство и възстановяване, които предизвикват качествени или количествени изменения в биологичния актив.
            Група биологични активи е съвкупността от сходни живи животни или растения.
            Реколта е отделянето на продукцията от биологичния актив или прекратяването на жизнените процеси на биологичния актив.
            Разходи за продажба са допълнителни разходи, пряко отнасяни към освобождаването от актива, с изключение на разходите за финансиране и данъците върху дохода.
5A. Следните растения не са растения носители:
            а) растенията, отглеждани с цел използване като земеделска продукция (например дърветата, отглеждани за използване като дървен материал);
            б) растенията, отглеждани за добиване на земеделска продукция, когато има немалка вероятност предприятието да отгледа и продаде растението като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчната стойност (например дърветата, отглеждани както за плодовете им, така и за дървен материал); както и
            в) едногодишните растения (например царевица и пшеница).
5Б. Когато растенията носители вече не се използват за добиване на продукция, те може да бъдат отрязани и продадени за получаване на остатъчната им стойност, например като дърва за огрев. Такива случайни продажби за получаване на остатъчната стойност не означават, че растението не отговаря на определението за растение носител.
5В. Продукцията, която се добива от растения носители, е биологичен актив.

6. Земеделската дейност обхваща разнообразна гама от дейности; например отглеждане на животни, лесовъдство, едногодишни или многогодишни насаждения, отглеждане на овощни градини и масиви, отглеждане на цветя и аквакултури (включително рибарници). В това разнообразие съществуват известни общи черти:
            а)  способност за промяна. Живите животни и растения са способни на биологична трансформация;
            б)  управление на промяната. Управлението улеснява биологичната трансформация чрез ускоряване или най-малкото чрез стабилизиране на необходимите условия за протичането на процеса (например хранителните нива, влагата, температурата, плодовитостта и светлината). Този вид управление отличава земеделската дейност от другите дейности: Например прибирането на реколта от източници, които не са обект на управление (като океанския риболов и обезлесяването), не е земеделска дейност; и
            в)  Оценяване на промяната. Промяната на качеството (например, генетични качества, плътност, зрялост, покритие с мазнина, съдържание на белтъчини и здравина на влакното) или на количеството (например, потомство, тегло, кубически метри, дължина или диаметър на влакното и брой на пъпките), породена от биологична трансформация или прибиране на реколта, се оценява и наблюдава като рутинна управленска функция.

7. Биологичната трансформация води до следните видове резултати:
            а) промени на актива чрез: i) растеж (увеличаване на количеството или подобряване на качеството на животно или растение), ii) дегенериране (намаляване на количеството или влошаване на качеството на животно или растение), или iii) възстановяване (създаване на допълнителни живи животни или растения); или
            б) производство на селскостопанска продукция като гума, листа чай, вълна и мляко.

Общи определения
8.   В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:
[заличен]
            а)  [заличен]
            б)  [заличен]
            в) [заличен]

            Балансова стойност е сумата, по която активът е признат в отчета за финансовото състояние.
            Справедлива стойност е цената, получена за продажбата на актив или платена за прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване. (вж. МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност“)
            Предоставени от държавата безвъзмездни средства е термин, използван съгласно определението по МСС 20.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНКА
10. Предприятието признава биологичен актив или земеделска продукция, когато и само когато:
            а) предприятието контролира актива в резултат от предишни събития;
            б) вероятно е предприятието да получи бъдещи икономически ползи, свързани с актива; и
            в) справедливата стойност или себестойността на актива може да бъде надеждно определена.

11. При земеделската дейност контролът може да бъде доказан, например чрез законното притежаване на добитъка и дамгосването или маркирането му по друг начин в момента на придобиване, раждане или отбиване. Бъдещите ползи обичайно се преценяват чрез оценяване на важни физически белези.

12. Биологичният актив се оценява при първоначалното признаване и към датата на всеки баланс по справедлива стойност, намалена с  разходите за продажба, с изключение на случая, описан в параграф 30, при който справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена.

13. Земеделската продукция, прибрана от биологичните активи на предприятието, се оценява по справедлива стойност в момента на прибиране на реколтата, намалена с  разходите за продажба. Такова оценяване е цената към тази дата, когато се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим стандарт.

15. Оценката на справедливата стойност на биологичен актив или селскостопанска продукция може да бъде улеснена чрез групиране на биологичните активи или на селскостопанската продукция според важни белези; например по възраст или качество. Предприятието избира тези белези в съответствие с белезите, използвани на пазара, като база за ценообразуване.

16. Често предприятията сключват договори за продажба на своите биологични активи или селскостопанска продукция на бъдеща дата. Договорните цени не са непременно подходящи при оценяването на справедливата стойност, тъй като справедливата стойност е отражение на текущите пазарни условия, при които купувачите и продавачите биха сключили сделка. В резултат от това, справедливата стойност на биологичния актив или на земеделската продукция не се коригира поради съществуването на такъв договор. В някои случаи договорът за продажба на биологичен актив или земеделска продукция може да бъде обременяващ договор според определението в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи. При обременяващи договори се прилага МСС 37.

22. Предприятието не включва никакви парични потоци за финансиране на активите, плащане на данъци или за възстановяване на биологичните активи след прибирането на реколтата (например стойността на засаждането на нови дървета в горския масив след прибиране на продукцията).

24. Себестойността може понякога да се доближава до справедливата стойност, особено когато:
            а) биологичната трансформация след първоначалното определяне на стойността е малка (например при разсад, засаден непосредствено преди края на отчетния период, или при новопридобити селскостопански животни); или
            б) не се очаква влиянието на биологичната трансформация върху цената да е съществено (например за първоначалния растеж при 30-годишния производствен цикъл на борова плантация).

25. Биологичните активи често са физически прикрепени към земята (например дърветата в горски масив). Може да липсва отделен пазар за биологичните активи, които са прикрепени към земята, но да съществува активен пазар за комбинирани активи, например за биологичните активи, необработената земя и подобренията към земята като един пакет. Предприятието може да използва информацията за комбинираните активи при оценяването на справедливата стойност на биологичните активи.Например справедливата стойност на необработената земя и на подобренията на земята може да бъде извадена от справедливата стойност на комбинираните активи, за да се получи справедливата стойност на биологичните активи.

Печалби и загуби
26. Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на биологичния актив по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба и от промяна на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на биологичния актив, се включват в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали.

27. При първоначалното признаване на биологичен актив може да възникне загуба поради това, че разходите за продажба  се изваждат при определянето на справедливата стойност, намалена с  разходите за продажба на биологичния актив. При първоначалното признаване на биологичния актив може да възникне печалба, например когато се роди теле.

28. Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на земеделската продукция по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, се включват в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали.

29. При първоначалното признаване на земеделска продукция може да възникне печалба или загуба в резултат на прибирането на реколтата.

Невъзможност да се оцени надеждно справедливата стойност
30.  Налице е презумпция, че справедливата стойност на биологичния актив може да бъде надеждно оценена. Тази презумпция обаче може да бъде оборена само при първоначално признаване на биологичен актив, за който не съществуват обявени пазарни цени и за който алтернативните начини за оценяване на справедливата стойност се определят като явно ненадеждни. В такъв случай, този биологичен актив се оценява по неговата себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация или всички натрупани загуби от обезценка. Когато стане възможно справедливата стойност на такъв биологичен актив да бъде надеждно оценена, предприятието го оценява по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба. Когато даден нетекущ биологичен актив отговаря на критериите за класифициране като държан за продажба (или е включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба, и преустановени дейности, се предполага, че справедливата му стойност може да бъде надеждно оценена.

31. Предположението в параграф 30 може да бъде опровергано само при първоначално признаване. Предприятие, което преди това е оценило биологичен актив по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, продължава да го оценява по неговата справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, до момента на изваждането му от употреба.

32. Във всички случаи, предприятието оценява земеделската продукция в момента на прибирането на реколтата по нейната справедлива стойност, намалена с разходите за продажба. Настоящият стандарт отразява схващането, че справедливата стойност на земеделската продукция, в момента на прибиране на реколтата, може винаги да бъде надеждно оценена.

33. При определянето на себестойността, натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка, предприятието се съобразява с МСС 2 Материални запаси, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 36 Обезценка на активи.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА
34. Безусловните безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, се признават в печалбата или загубата единствено когато стане възможно получаването на тези безвъзмездни средства.

35. Ако предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, съдържат определено условие, включително когато се изисква предприятието да не се ангажира с определена земеделска дейност, тогава предприятието признава предоставените от държавата безвъзмездни средства в печалбата или загубата, единствено и само ако бъдат спазени условията, свързани с тези безвъзмездни средства.

36. Сроковете и условията за предоставените от държавата безвъзмездни средства са различни. Например, предоставените от държавата безвъзмездни средства може да изискват от предприятието да развива стопанство на определено място за период от пет години и да изисква предприятието да върне всички предоставени средства, ако стопанството съществува помалко от пет години. В този случай предоставените от държавата безвъзмездни средства не се признават в печалбата или загубата, докато не изтекат петте години. Ако обаче условията на предоставените безвъзмездни средства позволяват част от тях да бъдат задържани в съответствие с изтеклото време, предприятието признава тази част в печалбата или загубата с течение на времето.

37. Ако предоставените от държавата безвъзмездни средства се свързани с биологичен актив, оценен по неговата себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка (вж. параграф 30), се прилага МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ.

38. Настоящият стандарт изисква третиране, различно от това в МСС 20, ако предоставените от държавата безвъзмездни средства са свързани с биологичен актив, оценен по неговата справедлива стойност, намалена с  разходите за продажба, или ако за предоставянето им се изисква предприятието да не се ангажира със специфична земеделска дейност. МСС 20 се прилага само за предоставени от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен актив, оценен по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.

ОПОВЕСТЯВАНЕ
39. [Заличен]
Общо
40. Предприятието оповестява съвкупната печалба или загуба за текущия период при първоначалното признаване на биологични активи и земеделска продукция и от промяната на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на биологичните активи.

41. Предприятието осигурява описание на всяка група биологични активи.

42. Оповестяването, изисквано съгласно параграф 41, може да бъде в разказна форма или като количествено описание.

43. Предприятието се насърчава да осигури количествено описание на всяка група биологични активи като прави разграничение между биологични активи за потребление и биологични активи носители или между зрели и незрели биологични активи, както е подходящо. Например предприятието може да оповести по групи балансовите стойности на биологични активи за потребление и на биологичните активи-носители. По-нататък предприятието може да раздели тези балансови стойности между зрели и незрели активи. Тези разграничения осигуряват информация, която може да е полезна при определяне на времето на бъдещите парични потоци. Предприятието оповестява базата за тези разграничения.

44. Биологичните активи за потребление са тези, които се събират като земеделска продукция или се продават като биологични активи. Примери за биологични активи за потребление са животните, предназначени за производство на месо, животните, държани за продажба, рибата в рибарници, земеделските култури като царевица и пшеница, продукцията на растения носители и дърветата, отглеждани за дървен материал. Биологичните активи носители са онези, които се различават от биологичните активи за потребление; например животните, от които се получава мляко, и плодните дървета, от които се събират плодове. Биологичните активи носители не са земеделска продукция, а се държат с цел добиване на продукция.

45. Биологичните активи могат да бъдат класифицирани като зрели или незрели биологични активи. Зрели биологични активи са тези, които са придобили свойства, подлежащи на прибиране като реколта (при биологичните активи за потребление) или са в състояние да поддържат редовно прибиране на реколта (при биологичните активи носители).

46. Ако не е оповестено другаде в информацията, публикувана във финансовите отчети, предприятието описва:
            а) характера на своята дейност, включваща всяка група биологични активи; и
            б) нефинансовите оценки или приблизителни оценки на физическите количества на:
i) всяка група от биологичните активи на предприятието в края на периода; и
ii) производството на селскостопанска продукция през периода.

49. Предприятието оповестява:
            а) съществуването и балансовите стойности на биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено, и балансовите стойности на биологичните активи, заложени като обезпечение за задължения;
            б) размера на поетите задължения във връзка с развитието или придобиването на биологични активи; и
в) стратегиите за управление на финансовия риск, свързан със земеделската дейност.

50. Предприятието представя равнение на промените в балансовите стойности на биологичните активи между началото и края на текущия период. Равнението включва:
            а) печалбата или загубата, възникнали в резултат на промените в справедливата стойност, намалена с   разходите за продажба;
            б) увеличения, дължащи се на покупки;
            в) намаления, в резултат на продажби, и биологични активи, класифицирани като държани за продажба (или включени в група за освобождаване, класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5;
            г) намаления, дължащи се на реколтата;
            д) увеличения в резултат на бизнес комбинации;
            е) нетните курсови разлики, възникващи при превръщането на финансови отчети в друга валута, различна от валутата на представяне, както и при превръщане на чуждестранна операция във валутата на представяне на отчитащото се предприятие; и
            ж) други промени.

51. Справедливата стойност, намалена с  разходите за продажба на биологичния актив, може да се променя поради физически промени и ценови промени на пазара. Отделното оповестяване на физическите и ценовите промени е полезно за оценяването на резултата от дейността през текущия период и бъдещите перспективи, особено когато производственият цикъл продължава повече от една година. В такива случаи предприятието се насърчава да оповести по групи или по друг начин стойността на промяната в справедливата стойност, породена от физически промени или ценови промени, намалена с  разходите за продажба, включена в печалбата или загубата. Тази информация е по-малко полезна, когато производственият цикъл е по-кратък от една година (например отглеждането на пилета или отглеждането на житни растения).

52. Биологичната трансформация води до редица различни типове физическа промяна — растеж, дегенериране, производство и възстановяване, всяка от които може да бъде наблюдавана и измерена. Всяка от тези физически промени има пряка връзка с бъдещи икономически ползи. Промяната в справедливата стойност на биологичен актив, дължаща се на прибирането на реколтата, също е физическа промяна.

53. Земеделската дейност често е изложена на климатични промени, болести и други естествени рискове. Ако настъпи събитие, което води до възникване на съществена статия в прихода или разхода, характерът и размерът на тази статия се оповестяват в съответствие с МСС 1 Представяне на финансови отчети. Примерите за такова събитие включват: избухване на заразна болест, наводнение, сурова суша или студ и нашествие на насекоми.

Допълнително оповестяване за биологични активи, при които справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена
54. Ако предприятието оценява биологичните активи по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка (вж. параграф 30) към края на периода, предприятието оповестява за тези биологични активи следното:
            а) описание на биологичните активи;
            б) обяснение защо справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена;
            в) ако е възможно, диапазона на приблизителни оценки, в рамките на който най-вероятно се намира справедливата стойност;
            г) използваните методи на амортизация;
            д) полезния живот или използваните норми на амортизация; и
            е) брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на периода.
55. Ако през текущия период предприятието оценява биологичните активи по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка (вж. параграф 30), предприятието оповестява всяка печалба или загуба, призната при изваждането от употреба на тези биологични активи и изравняването, изисквано в параграф 50, оповестява поотделно сумите, свързани с такива биологични активи. В допълнение равнението обхваща следните суми, включени в печалбата или загубата, свързани с тези биологични активи:
            а) загуби от обезценка;
            б) възстановяване на загубите от обезценка; и
            в) амортизация.

56. Ако стане възможно справедливата стойност на биологичните активи, оценявани преди по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка, да бъде надеждно оценена през текущия период, предприятието оповестява за тези биологични активи:
            а) описание на биологичните активи;
            б) обяснение защо справедливата стойност вече може да бъде надеждно оценена; и
            в) ефекта от промяната.

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата
57. Във връзка със земеделската дейност, разгледана в настоящия стандарт, предприятието оповестява следното:
            а) характера и размера на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, признати във финансовите отчети;
            б) неизпълнени условия и други непредвидени обстоятелства, свързани с безвъзмездните средства, предоставени от държавата; и
            в) очаквани значителни намаления на нивата на безвъзмездните средства, предоставени от държавата.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБ
58. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2003 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт за период, започващ преди 1 януари 2003 г., то оповестява този факт.

59. Настоящият стандарт не установява специфични преходни разпоредби. Приемането на настоящия стандарт се отчита в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

60. Параграфи 5, 6, 17, 20 и 21 са изменени и параграф 14 е заличен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

61. Ц МСФО 13, издаден през май 2011 г., се изменят параграфи 8, 15, 16, 25 и 30 и се заличават параграфи 9, 17—21, 23, 47 и 48. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага МСФО 13.

62. Със Земеделие: растения носители (изменения на МСС 16 и МСС 41), издадено през юни 2014 г., се изменят параграфи 1—5, 8, 24 и 44 и се добавят параграфи 5А—5В и 63. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2016 година. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието ги прилага за по-ранен период, то оповестява това. Предприятието прилага тези изменения със задна дата съгласно МСС 8.

63. През отчетния период, в който за първи път се прилага Земеделие: растения носители (изменения на МСС 16 и МСС 41), предприятието не е длъжно да оповести количествената информация, изисквана по силата на параграф 28, буква е) от МСС 8, за текущия период. Предприятието обаче представя количествената информация, изисквана по силата на параграф 28, буква е) от МСС 8, за всеки представен предходен период.

ако искате да имате МСС 41 и в печатен вариант + СС 41 + решения, анализи и ситуации от практиката при осчетоводяване и осигуряване на ЗП - вижте тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679