Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Преобразуване на търговско дружество - последици от преобразуването

Статията е част от печатното издание на Евгени Рангелов "Преобразуване и ликвидация на търговски дружества". Повече за книгата ще намерите тук >>
Вписването на преобразуването в търговския регистър поражда няколко групи последици, които са описани в чл. 263и ТЗ:
а/ преобразуващото се дружество запазва своята правосубектност. При отделяне се учредяват едно или повече нови дру¬жества, като те могат да бъдат от един вид или от различни видове /АД, ООД и пр./. Новоучреденото дружество може да бъде еднолично. Имуществото на преобразуващото се дружество може да премине към едно или повече дружества;
б/ промени в имуществото - при отделяне част от имущест¬вото на преобразуващото се дружество преминава върху ново¬учредено или приемащо дружество. Възможно е преминаване и към двата вида дружества. Стойността на имуществото на приемащите дружества може да се увеличи, да се намали или да се запаси, в зависимост от чистата стойност на имуществото, което придобива. 
 
Отделянето води до премени в имуществото на преобра¬зуващото се дружество. Правоприемството може да бъде общо или частно.
 
Договорът/ планът за преобразуване трябва да съдържа точни правила за разпределение на правата и задълженията на преобразуващото се дружество, които преминават към всяко ново¬учредено/ приемащо дружество.
 
Правоприемниците придобиват правата и задълженията на преобразуващото се предприятие, съответно правата и задъл¬женията, предвидени в плана/ договора за правоприемство. Ако в договора/ плана е предвидено, че всеки правоприемник придобива идеална част от правата и задълженията, правоприемството е общо. 
 
При прехвърляне на недвижими имоти с имуществото се прехвърлят нотариално/ облигационно правата за тях.
 
в/ последици във връзка с членството - последиците във връзка с членството се уреждат с договора/ плана за преобразу¬ване съгласно чл. 263и, ал. 4 от ТЗ.
 
Отделянето може да промени членския състав на преобразуващото се дружество, като намали броя на чле¬новете. Намаляването на броя на членовете не води до необходи¬мост от намаляване броя на дяловете/ акциите, респ. на капитала. Защото акциите/ дяловете на прекратилия членството си акционер/ съдружник могат да бъдат разпределени съгласно чл. 121, ал. 2 от ТЗ на останалите акционери/ съдружници.
 
При отделяне се прилагат:
- чл. 263м за неограничена отговорност при преобразуване; 
- чл. 263н относно забрана за освобождаване от задължение за вноски.
 
Защита на кредиторите и акционерите/ съдружниците 
 
Търговският закон урежда специални правила за защита на кредиторите при отделяне. Правилата съответстват на изиск¬ванията на чл. 146, параграф 1 от Директива /ЕС/2017/1132 за създаване на подходяща система за защита на кредиторите, респ. на участващите в преобразуването. 
 
Въпросите, които се третират в този раздел, имат пре¬димно юридически характер и са извън предметния обхват на настоящето изложение. Затова само ще маркираме елементите на тази тема: 
- солидарна отговорност - съгласно чл. 263л от ТЗ за задъл¬женията, възникнали до датата на преобразуването, отговарят солидарно всички участници в преобразуването дружества освен прекратените. Отговорността на всяко дружество е до размер на получените от него права, освен на дружеството, на което задължението е разпределено с договора/ плана за преобразуване; 
- отделно управление - когато при отделяне имуществото преминава към съществуващи дружества, се прилагат и правилата на чл. 263к за отделно управление в рамките на 6 месеца от датата на вписване на преобразуването; 
- предоставяне на обезпечение - когато при отделяне чрез учредяване размерът на капитала на преобразуващото се дру¬жество е бил по-голям от общия размер на капитала на всички новоучредени дружества, кредиторите с вземания, възникнали пре¬ди датата на преобразуването, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала /чл. 263л, ал. 4 от ТЗ/;
- защита на кредиторите със залог на предприятието. 
 
Проверителят на преобразуването трябва да бъде регистриран одитор съгласно чл. 262л, ал. 3 от ТЗ. Негови основни задачи са: проверка дали предвиденото съотношение на замяна на акциите/ дяловете е адекватно и разумно и дали е спазено изиск¬ването за размера на основния капитал - да не превишава чис¬тата стойност на прехвърленото имущество. Също и при увеличение на капитала. 
 
Дружествата, участващи в преобразуването чрез отделяне, извършват следните действия: 
- новообразуваните дружества съставят встъпителен баланс по балансовите стойности на получените активи и пасиви или на основата на справедливите им стойности; 
- когато е предвидена по-ранна счетоводна дата, встъпителният баланс се съставя към тази дата; 
- преобразуващото се дружество отписва прехвърлените активи и пасиви по тяхната балансова стойност за сметка на собствения си капитал; 
- приемащите дружества (съществуващите) включват получените активи и пасиви в баланса си, спазвайки балансовия континюитет. Увеличението на основния капитал, ако има такова, се съобразява и със стойността на предоставените нови акции/ дялове.
 
Това са основните изисквания за счетоводното отчитане при преобразуване чрез отделяне. В практиката, обаче, се прилагат различни варианти на преобразуване чрез отделяне, които имат известни особености при отчитането и трябва да се третират от¬делно: 
- отделяне чрез учредяване на ново дружество; 
- отделяне чрез прехвърляне на имущество на съществува¬що/ съществуващи дружество/ дружества; 
- отделяне на еднолично търговско дружество/ дружества.
 
Статията е част от печатното издание на Евгени Рангелов "Преобразуване и ликвидация на търговски дружества". Повече за книгата ще намерите тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

2 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

ErrogeNes 17 Юни. 2023
PMID 26902432 levitra cout de la vie en baisse
ErrogeNes 16 Юни. 2023
The shell of the microbubble is made of albumin, galactose, lipids, or polymers best place to buy cialis online
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679