Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Преобразуване на търговско дружество - последици от преобразуването

Статията е част от печатното издание на Евгени Рангелов "Преобразуване и ликвидация на търговски дружества". Повече за книгата ще намерите тук >>
Вписването на преобразуването в търговския регистър поражда няколко групи последици, които са описани в чл. 263и ТЗ:
а/ преобразуващото се дружество запазва своята правосубектност. При отделяне се учредяват едно или повече нови дру¬жества, като те могат да бъдат от един вид или от различни видове /АД, ООД и пр./. Новоучреденото дружество може да бъде еднолично. Имуществото на преобразуващото се дружество може да премине към едно или повече дружества;
б/ промени в имуществото - при отделяне част от имущест¬вото на преобразуващото се дружество преминава върху ново¬учредено или приемащо дружество. Възможно е преминаване и към двата вида дружества. Стойността на имуществото на приемащите дружества може да се увеличи, да се намали или да се запаси, в зависимост от чистата стойност на имуществото, което придобива. 
 
Отделянето води до премени в имуществото на преобра¬зуващото се дружество. Правоприемството може да бъде общо или частно.
 
Договорът/ планът за преобразуване трябва да съдържа точни правила за разпределение на правата и задълженията на преобразуващото се дружество, които преминават към всяко ново¬учредено/ приемащо дружество.
 
Правоприемниците придобиват правата и задълженията на преобразуващото се предприятие, съответно правата и задъл¬женията, предвидени в плана/ договора за правоприемство. Ако в договора/ плана е предвидено, че всеки правоприемник придобива идеална част от правата и задълженията, правоприемството е общо. 
 
При прехвърляне на недвижими имоти с имуществото се прехвърлят нотариално/ облигационно правата за тях.
 
в/ последици във връзка с членството - последиците във връзка с членството се уреждат с договора/ плана за преобразу¬ване съгласно чл. 263и, ал. 4 от ТЗ.
 
Отделянето може да промени членския състав на преобразуващото се дружество, като намали броя на чле¬новете. Намаляването на броя на членовете не води до необходи¬мост от намаляване броя на дяловете/ акциите, респ. на капитала. Защото акциите/ дяловете на прекратилия членството си акционер/ съдружник могат да бъдат разпределени съгласно чл. 121, ал. 2 от ТЗ на останалите акционери/ съдружници.
 
При отделяне се прилагат:
- чл. 263м за неограничена отговорност при преобразуване; 
- чл. 263н относно забрана за освобождаване от задължение за вноски.
 
Защита на кредиторите и акционерите/ съдружниците 
 
Търговският закон урежда специални правила за защита на кредиторите при отделяне. Правилата съответстват на изиск¬ванията на чл. 146, параграф 1 от Директива /ЕС/2017/1132 за създаване на подходяща система за защита на кредиторите, респ. на участващите в преобразуването. 
 
Въпросите, които се третират в този раздел, имат пре¬димно юридически характер и са извън предметния обхват на настоящето изложение. Затова само ще маркираме елементите на тази тема: 
- солидарна отговорност - съгласно чл. 263л от ТЗ за задъл¬женията, възникнали до датата на преобразуването, отговарят солидарно всички участници в преобразуването дружества освен прекратените. Отговорността на всяко дружество е до размер на получените от него права, освен на дружеството, на което задължението е разпределено с договора/ плана за преобразуване; 
- отделно управление - когато при отделяне имуществото преминава към съществуващи дружества, се прилагат и правилата на чл. 263к за отделно управление в рамките на 6 месеца от датата на вписване на преобразуването; 
- предоставяне на обезпечение - когато при отделяне чрез учредяване размерът на капитала на преобразуващото се дру¬жество е бил по-голям от общия размер на капитала на всички новоучредени дружества, кредиторите с вземания, възникнали пре¬ди датата на преобразуването, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала /чл. 263л, ал. 4 от ТЗ/;
- защита на кредиторите със залог на предприятието. 
 
Проверителят на преобразуването трябва да бъде регистриран одитор съгласно чл. 262л, ал. 3 от ТЗ. Негови основни задачи са: проверка дали предвиденото съотношение на замяна на акциите/ дяловете е адекватно и разумно и дали е спазено изиск¬ването за размера на основния капитал - да не превишава чис¬тата стойност на прехвърленото имущество. Също и при увеличение на капитала. 
 
Дружествата, участващи в преобразуването чрез отделяне, извършват следните действия: 
- новообразуваните дружества съставят встъпителен баланс по балансовите стойности на получените активи и пасиви или на основата на справедливите им стойности; 
- когато е предвидена по-ранна счетоводна дата, встъпителният баланс се съставя към тази дата; 
- преобразуващото се дружество отписва прехвърлените активи и пасиви по тяхната балансова стойност за сметка на собствения си капитал; 
- приемащите дружества (съществуващите) включват получените активи и пасиви в баланса си, спазвайки балансовия континюитет. Увеличението на основния капитал, ако има такова, се съобразява и със стойността на предоставените нови акции/ дялове.
 
Това са основните изисквания за счетоводното отчитане при преобразуване чрез отделяне. В практиката, обаче, се прилагат различни варианти на преобразуване чрез отделяне, които имат известни особености при отчитането и трябва да се третират от¬делно: 
- отделяне чрез учредяване на ново дружество; 
- отделяне чрез прехвърляне на имущество на съществува¬що/ съществуващи дружество/ дружества; 
- отделяне на еднолично търговско дружество/ дружества.
 
Статията е част от печатното издание на Евгени Рангелов "Преобразуване и ликвидация на търговски дружества". Повече за книгата ще намерите тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679