Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Сметкоплан на бюджетните организации

ТУК може да изтеглите pdf вариант на Сметкоплана на бюджетните огранизации
РАЗДЕЛ I.  СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ И ЗАЕМИ
РАЗДЕЛ II. СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  И  НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ III. СМЕТКИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ И КОНФИСКУВАНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ IV. СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ - ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ V. СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ VІ. СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ VІІ. СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ, ТРАНСФЕРИ И ПРЕОЦЕНКИ
РАЗДЕЛ ІХ. ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
 
 
РАЗДЕЛ I.  СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ И ЗАЕМИ
 
10 Разполагаем капитал
 
100 Разполагаем капитал
1001 Разполагаем капитал
 
11 Акумулирано изменение на нетните активи
 
110 Акумулирано изменение на нетните активи
1101 Акумулирано изменение на нетните активи
 
12 Изменение на нетните активи за периода
 
120 Изменение на нетните активи за периода
1201 Изменение на нетните активи за периода
 
15 Емисии на държавни (общински) ценни книжа
 
151 Краткосрочни държавни (общински) ценни книжа
1511 Краткосрочни ДЦК (ОбЦК) 
1517 Обратно изкупени краткосрочни ДЦК (ОбЦК)
152 Дългосрочни държавни (общински) ценни книжа
1521 Дългосрочни ДЦК (ОбЦК)
1523 Текущ дял по дългосрочни ДЦК (ОбЦК)
1527 Обратно изкупени дългосрочни ДЦК (ОбЦК)
158 Задължения за лихви по държавни (общински) ДЦК
1581 Задължения за лихви по ДЦК (ОбЦК)
1587 Коректив за задължения за лихви по обратно изкупени ДЦК (ОбЦК)
159 Премии/отстъпки и други корективи от номинала на държавни (общински) ценни книжа
1591 Премии/отстъпки от номинала на краткосрочни ДЦК (ОбЦК)
1593 Премии/отстъпки от номинала на дългосрочни ДЦК (ОбЦК)
 
16 Заеми от международни финансови институции, банки и други лица
 
162 Заеми от банки в страната
1621 Краткосрочни заеми от банки в страната
1623 Дългосрочни заеми от банки в страната
1625 Текущ дял по дългосрочни заеми от банки в страната
165 Заеми от други държави и международни организации
1651 Краткосрочни заеми от други държави
1652 Краткосрочни заеми от международни организации
1654 Дългосрочни заеми от други държави
1655 Дългосрочни заеми от международни организации
1657 Текущ дял по дългосрочни заеми от други държави
1658 Текущ дял по дългосрочни заеми от международни организации
166 Други заеми от чужбина
1661 Краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина
1663 Други краткосрочни заеми от чужбина
1664 Дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина
1666 Други дългосрочни заеми от чужбина
1667 Текущ дял по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина
1669 Текущ дял по други дългосрочни заеми от чужбина
168 Задължения за лихви по заеми от страната и чужбина
1681 Задължения за лихви по заеми от банки в страната
1685 Задължения за лихви по заеми от други държави
1686 Задължения за лихви по заеми от международни организации
1688 Задължения за лихви по заеми от банки и финансови институции от чужбина
1689 Задължения за лихви по други заеми от чужбина
 
17 Задължения по активирани гаранции
 
170 Задължения по активирани гаранции
1701 Задължения по заеми по активирани гаранции към местни лица
1702 Задължения по заеми по активирани гаранции към чуждестранни лица
1707 Задължения за лихви по активирани гаранции към местни лица
1708 Задължения за лихви по активирани гаранции към чуждестранни лица
 
19 Други заеми и дългове
 
191 Задължения по финансов лизинг
1911 Задължения по финансов лизинг към местни лица
1912 Задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица
1913 Текущ дял по задължения по финансов лизинг към  местни лица
1914 Текущ дял по задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица
1917 Коректив на номинална стойност на задължения по финансов лизинг към местни лица
1918 Коректив на номинална стойност на задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица
192 Задължения по дългосрочен търговски кредит
1921 Задължения по дългосрочен търговски кредит към местни лица
1922 Задължения по дългосрочен търговски кредит към чуждестранни лица
1923 Текущ дял по задължения по дългосрочен търговски кредит към местни лица
1924 Текущ дял по задължения по дългосрочен търговски кредит към чуждестранни лица
1927 Коректив на номинална стойност/задължения за лихви по дългосрочен търговски кредит към местни лица
1928 Коректив на номинална стойност/задължения за лихви по дългосрочен търговски кредит към чуждестранни лица
199 Други заеми и дългове от страната
1991 Краткосрочни заеми от небюджетни предприятия от сектор "Държавно управление"
1992 Дългосрочни заеми от небюджетни предприятия от сектор "Държавно управление"
1993 Текущ дял по дългосрочни заеми от небюджетни предприятия от сектор "Държавно управление"
1994 Задължения за лихви по заеми от небюджетни предприятия от сектор "Държавно управление"
1995 Други краткосрочни заеми и дългове към местни лица
1996 Други дългосрочни заеми и дългове към местни лица
1997 Текущ дял по други дългосрочни заеми и дългове към местни лица
1998 Задължения за лихви по други заеми и дългове към местни лица
 
РАЗДЕЛ II. СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  И  НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
 
20 Дълготрайни материални активи
 
201 Прилежащи към сгради и съоръжения земи
2010 Прилежащи към сгради и съоръжения земи
202 Продуктивни и работни животни
2020 Продуктивни и работни животни
203 Сгради
2031 Административни сгради
2032 Жилищни сгради, общежития и апартаменти
2038 Почивни станции, хотели, учебни центрове, оздравителни комплекси
2039 Други сгради
204 Машини, съоръжения, оборудване
2041 Компютри и хардуерно оборудване
2049 Други машини, съоръжения, оборудване
205 Транспортни средства
2051 Леки автомобили
2059 Други транспортни средства
206 Стопански инвентар
2060 Стопански инвентар
207 Дълготрайни материални активи в процес на придобиване
2071 Незавършено строителство, производство и основен ремонт
2079 Други дълготрайни материални активи в процес на придобиване
209 Други дълготрайни материални активи
2091 Капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване дълготрайни материални активи
2099 Други дълготрайни материални активи
 
21 Нематериални дълготрайни активи
 
210 Нематериални дълготрайни активи
2101 Програмни продукти и лицензи за програмни продукти
2102 Патенти, лицензи, концесионни права, фирмени и търговски марки и др.
2107 Нематериални дълготрайни активи в процес на разработка и придобиване
2109 Други нематериални дълготрайни активи
 
22 Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности"
 
220 Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности"
2201 Земи, гори и трайни насаждения
2202 Инфраструктурни обекти
2203 Активи с историческа и художествена стойност
2204 Книги в библиотеките
 
24 Амортизация на дълготрайни активи
 
241 Амортизация на дълготрайни материални активи
2412 Амортизация на продуктивни и работни животни
2413 Амортизация на сгради
2414 Амортизация на машини, съоръжения, оборудване
2415 Амортизация на транспортни средства
2416 Амортизация на стопански инвентар
2417 Амортизация на инфраструктурни обекти
2419 Амортизация на други дълготрайни материални активи
242 Амортизация на нематериални дълготрайни активи
2420 Амортизация на нематериални дълготрайни активи
 
РАЗДЕЛ III. СМЕТКИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ И КОНФИСКУВАНИ АКТИВИ
 
30 Материали, продукция, стоки
 
301 Незавършено производство
3010 Незавършено производство
302 Материали
3020 Материали
303 Продукция
3030 Продукция
304 Стоки
3040 Стоки
 
31 Млади животни и животни за угояване
 
310 Млади животни и животни за угояване
3100 Млади животни и животни за угояване
 
32 Запаси на държавен резерв и изкупена продукция
 
321 Държавен резерв
3210 Запаси на държавния резерв
322 Изкупена продукция
3220 Изкупена продукция
 
33 Конфискувани активи и придобито имущество от обезпечения
 
331 Конфискувани и придобити от обезпечения дълготрайни материални активи
3310 Конфискувани и придобити от обезпечения дълготрайни материални активи
332 Конфискувани и придобити от обезпечения нематериални дълготрайни активи
3320 Конфискувани и придобити от обезпечения нематериални дълготрайни активи
333 Конфискувани и придобити от обезпечения материални запаси
3330 Конфискувани и придобити от обезпечения материални запаси
 
РАЗДЕЛ IV. СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ - ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
40 Доставчици
 
401 Доставчици от страната
4010 Задължения към доставчици от страната
402 Вземания по аванси от доставчици от страната
4020 Доставчици по аванси от страната
403 Доставчици от чужбина
4030 Задължения към доставчици от чужбина
404 Вземания по аванси от доставчици от чужбина
4040 Доставчици по аванси от чужбина
405 Разчети с доставчици за здравно-осигурителни дейности
4050 Задължения към доставчици за здравно-осигурителни дейности
4052 Предоставени аванси на доставчици за здравно-осигурителни дейности
4057 Разчети с доставчици от сектор "Държавно управление" за здравно-осигурителни дейности
4058 Разчети за аванси към доставчици от сектор "Държавно управление" за здравно-осигурителни дейности
407 Разчети с доставчици - приходни позиции
4071 Задължения към доставчици (приходни позиции)
4072 Доставчици по аванси (приходни позиции)
 
41 Клиенти
 
411 Клиенти от страната
4110 Вземания от клиенти от страната
412 Задължения по аванси към клиенти от страната
4120 Задължения по аванси към клиенти от страната
413 Клиенти от чужбина
4130 Вземания от клиенти от чужбина
414 Задължения по аванси към клиенти от чужбина
4140 Задължения по аванси към клиенти от чужбина
 
42 Разчети с персонал, студенти, пенсии, социални помощи, обезщетения и субсидии
 
421 Разчети с работници, служители и друг персонал - местни лица
4211 Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица
4213 Вземания от работници, служители и друг персонал - местни лица
422 Разчети с работници, служители и друг персонал - чуждестранни лица
4222 Задължения към работници, служители и друг персонал - чуждестранни лица
4224 Вземания от работници, служители и друг персонал - чуждестранни лица
423 Провизии за бъдещи плащания към персонала
4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала
424 Разчети със студенти - местни лица
4241 Задължения към студенти и ученици - местни лица
4243 Вземания от студенти и ученици - местни лица
425 Разчети със студенти - чуждестранни лица
4252 Задължения към студенти - чуждестранни лица
4254 Вземания от студенти - чуждестранни лица
426 Подотчетни лица
4261 Вземания от подотчетни местни лица
4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица
427 Разчети за пенсии
4271 Задължения за пенсии в страната
4272 Задължения за пенсии в чужбина
4279 Вземания за възстановяване на пенсии
428 Разчети за помощи и други трансфери към домакинства
4281 Задължения за помощи и други трансфери към домакинства - местни лица
4282 Задължения за помощи и други трансфери към домакинства - чуждестранни лица
4287 Вземания за възстановяване на помощи и други трансфери към домакинства - местни лица
4288 Вземания за възстановяване на помощи и други трансфери към домакинства - чуждестранни лица
429 Разчети с предприятия за текущи субсидии и капиталови трансфери
4291 Задължения за предоставяне на текущи субсидии и капиталови трансфери
4299 Вземания за подлежащи на възстановяване неусвоени субсидии и капиталови трансфери
 
43 Разчети по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия
 
430 Вземания от данъци, осигурителни вноски, такси и административни глоби и санкции
4301 Вземания от данъци, осигурителни вноски, такси и административни глоби и санкции
4303 Разчети за лихви върху вземания от данъци, вноски, такси и административни глоби и санкции
431 Задължения за възстановяване на данъци, вноски, такси и административни глоби и санкции
4311 Задължения за възстановяване на данъци, вноски, такси и административни глоби и санкции
4313 Разчети за лихви по задължения за възстановяване на данъци, вноски, такси и административни глоби и санкции
432 Вземания от активирани гаранции
4321 Вземания от активирани гаранции от местни лица
4322 Вземания от активирани гаранции от чуждестранни лица
4327 Разчети за лихви върху вземания от активирани гаранции от местни лица
4328 Разчети за лихви върху вземания от активирани гаранции от чуждестранни лица
433 Вземания от концесии
4331 Вземания от концесии от местни лица
4332 Вземания от концесии от чуждестранни лица
435 Вземания от участия в предприятия 
4351 Вземания за дивиденти от предприятия-несвързани лица
4352 Вземания за дивиденти от контролирани, съвместно контролирани и асоциирани предприятия
436 Разчети с БНБ
4360 Разчети с БНБ
437 Вземания от приватизация
4371 Краткосрочни вземания от приватизация от местни лица
4372 Краткосрочни вземания от приватизация от чуждестранни лица
4373 Дългосрочни вземания от приватизация от местни лица
4374 Дългосрочни вземания от приватизация от чуждестранни лица
4375 Текущ дял по дългосрочни вземания от приватизация от местни лица
4376 Текущ дял по дългосрочни вземания от приватизация от чуждестранни лица
4379 Вземания от наказателни лихви, глоби и санкции по приватизация
438 Вземания за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви
4381 Вземания от предприятия и физически лица за възстановяване на средства по донорски програми (приходно-разходни позиции)
4382 Вземания от предприятия и физически лица за възстановяване на средства по донорски програми (финансиращи позиции)
4383 Вземания от бюджетни организации от подсектор "Централно управление" за възстановяване на средства по донорски програми
4384 Вземания от общини за възстановяване на средства по донорски програми
4385 Вземания от социалноосигурителни фондове за възстановяване на средства по донорски програми
439 Задължения за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви
4393 Задължения към бюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
4397 Задължения към небюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
4398 Задължения към чуждестранни лица за възстановяване на средства по донорски програми
 
45 Разчети за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации
 
450 Вътрешни разчети
4500 Вътрешни разчети
4501 Вътрешни разчети между бюджет и сметки за средства от Европейския съюз
4502 Вътрешни разчети между бюджет и сметки за чужди средства
4503 Вътрешни разчети между сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства
451 Разчети за държавни данъци
4510 Разчети за данъци върху доходите на физически лица
4511 Разчети за данък добавена стойност
4512 Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност/Разчети за корпоративен данък
4518 Разчети за други държавни данъци
452 Разчети с бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
4520 Задължения към бюджетни организации от подсектор "Централно управление" за такси, административни санкции и други неданъчни публични вземания
4522 Вземания (приходно-разходни позиции) от бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
4523 Други задължения (приходно-разходни позиции) към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
454 Разчети с общини
4544 Задължения за общински данъци, такси и административни санкции
4545 Вземания от надвнесени общински данъци, такси и административни санкции
4547 Други разчети с общини - вземания (приходно-разходни позиции)
4548 Други разчети с общини - задължения (приходно-разходни позиции)
455 Разчети за осигурителни вноски
4555 Разчети за вноски за Държавното обществено осигуряване
4556 Разчети за здравни вноски за Националната здравноосигурителна каса
4557 Разчети за допълнително задължително пенсионно осигуряване
4558 Разчети  за допълнително задължително здравно осигуряване
456 Разчети със социално-осигурителни фондове
4560 Задължения към социалноосигурителни фондове за административни санкции и други неданъчни публични вземания
4567 Други разчети със социално осигурителни фондове - вземания (приходно-разходни позиции)
4568 Други разчети със социално осигурителни фондове - задължения (приходно-разходни позиции)
459 Други разчети с бюджетни организации
4598 Разчети с централния бюджет за автоматично финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки
4599 Други разчети с централния бюджет
 
46 Временни безлихвени заеми и разчети за постъпления и плащания между бюджетни организации
 
461 Временни безлихвени заеми от/за бюджети
4611 Временни безлихвени заеми от/за централния бюджет
4612 Временни безлихвени заеми от/за бюджетни организаци от подсектор "Централно управление"
4614 Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети
4615 Временни безлихвени заеми от/за социалноосигурителни фондове
462 Временни безлихвени заеми от/за сметки за средствата от Европейския съюз
4622 Временни безлихвени заеми от/за сметки за средствата от Европейския съюз на бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
4624 Временни безлихвени заеми от/за сметки за средствата от Европейския съюз на общини
4625 Временни безлихвени заеми от/за сметки за средствата от Европейския съюз на социалноосигурителни фондове
463 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства
4630 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства
465 Разчети за поети осигурителни вноски и данъци
4651 Разчети между централния бюджет и първостепенните разпоредители за поети осигурителни вноски и данъци
4655 Разчети между централния бюджет и социалноосигурителни фондове за поети осигурителни вноски
4659 Разчети между бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци
467 Разчети с бюджети за събрани средства и извършени плащания
4671 Разчети с централния бюджет за събрани средства и извършени плащания
4672 Разчети с бюджети по държавния бюджет за събрани средства и извършени плащания
4674 Разчети с бюджети на общини за събрани средства и извършени плащания
4675 Разчети със социалноосигурителни фондове за събрани средства и извършени плащания
4679 Разчети с други бюджети за събрани средства и извършени плащания
468 Разчети със сметки за средства от Европейския съюз за постъпили и разходвани средства
4682 Разчети със сметки за средства от Европейския съюз на бюджетни организации от подсектор "Централно управление" за постъпили и разходвани средства
4684 Разчети със сметки за средства от Европейския съюз на общините за постъпили и разходвани средства
4685 Разчети със сметки за средства от Европейския съюз на социалноосигурителни фондове за постъпили и разходвани средства
469 Разчети между бюджетни организации за временни депозити и гаранции
4691 Вземания от бюджетни организации от подсектор "Централно управление" за временни депозити и гаранции
4692 Задължения към бюджетни организации от подсектор "Централно управление" за временни депозити и гаранции
4693 Вземания от общини за временни депозити и гаранции
4694 Задължения към общини за временни депозити и гаранции
4695 Вземания от социалноосигурителни фондове за временни депозити и гаранции
4696 Задължения към социалноосигурителни фондове за временни депозити и гаранции
 
48 Други разчети
 
483 Задължения по временни депозити, гаранции и други чужди средства
4830 Временни депозити, гаранции и други чужди средства от държавни/общински предприятия
4831 Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни лица
4832 Временни депозити, гаранции и други чужди средства от чуждестранни лица
4835 Събрани средства за осигурителни фондове за допълнително задължително осигуряване
484 Разчети за лихви по вземания и задължения към Европейския съюз, други международни организации и държави
4841 Начислени лихви върху вземания от Европейския съюз
4843 Начислени лихви върху вземания от други международни организации
4844 Начислени лихви върху вземания от други държави
4845 Начислени лихви върху задължения към Европейския съюз
4847 Начислени лихви върху задължения към други международни организации
4848 Начислени лихви върху задължения към други държави
485 Разчети с други държави
4851 Задължения към други държави за данъци и осигурителни вноски, такси и административни санкции
4852 Вземания  от други държави за надвнесени данъци, осигурителни вноски, такси и административни санкции
4853 Други задължения към други държави (приходно-разходни позиции)
4854 Други задължения към други държави (финансиращи позиции)
4857 Други вземания от други държави (приходно-разходни позиции)
4858 Други вземания от други държави (финансиращи позиции)
486 Разчети с Европейския съюз и други международни организации
4861 Задължения към международни организации (приходно-разходни позиции)
4862 Задължения към международни организации (финансиращи позиции)
4863 Задължения към Европейския съюз (приходно-разходни позиции)
4864 Задължения към Европейския съюз (финансиращи позиции)
4865 Вземания от международни организации (приходно-разходни позиции)
4866 Вземания от международни организации (финансиращи позиции)
4867 Вземания от Европейския съюз (приходно-разходни позиции)
4868 Вземания от Европейския съюз (финансиращи позиции)
487 Разчети за лихви по други вземания и задължения
4871 Начислени лихви върху други вземания от местни лица
4872 Начислени лихви върху други вземания от чуждестранни лица
4877 Начислени лихви върху други задължения към местни лица
4878 Начислени лихви върху други задължения към чуждестранни лица
488 Други дебитори
4885 Вземания от други дебитори - местни лица (финансиращи позиции)
4886 Вземания от други дебитори - чуждестранни лица (финансиращи позиции)
4887 Вземания от други дебитори - местни лица (приходно-разходни позиции)
4888 Вземания от други дебитори - чуждестранни лица (приходно-разходни позиции)
489 Други кредитори
4895 Задължения към други кредитори - местни лица (финансиращи позиции)
4896 Задължения към други кредитори - чуждестранни лица (финансиращи позиции)
4897 Задължения към други кредитори - местни лица (приходно-разходни позиции)
4898 Задължения към други кредитори - чуждестранни лица (приходно-разходни позиции)
 
49 Други провизии и корективи
 
491 Провизии за вземания
4911 Провизии за публични държавни и общински вземания
4915 Провизии за непублични вземания срещу местни лица (финансиращи позиции)
4916 Провизии за непублични вземания срещу чуждестранни лица (финансиращи позиции)
4917 Провизии за непублични вземания срещу местни лица (приходно-разходни позиции)
4918 Провизии за непублични вземания срещу чуждестранни лица (приходно-разходни позиции)
494 Провизии за други задължения
4940 Провизии за други задължения
495 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
4951 Отсрочени трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица
4955 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО
4956 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване
4957 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно и здравно осигуряване
496 Корективи за вземания
4960 Коректив за вземания от бюджетни организации
4961 Коректив за вземания от местни лица
4962 Коректив за вземания от чуждестранни лица
497 Корективи за задължения
4970 Коректив за задължения към бюджетни организации
4971 Коректив за задължения към доставчици - местни лица
4972 Коректив за задължения към доставчици - чуждестранни лица
4973 Коректив за задължения към персонала - местни лица
4974 Коректив за задължения към персонала - чуждестранни лица
4975 Коректив за задължения за предоставяне на помощи и други трансфери към домакинства
4976 Коректив за задължения за субсидии, капиталови трансфери и здравно-осигурителни дейности
4978 Коректив за други задължения към местни лица
4979 Коректив за други задължения към чуждестранни лица
498 Корективи за получени помощи и дарения
4980 Коректив за вземания за помощи и дарения
4989 Коректив за неусвоени помощи и дарения
 
РАЗДЕЛ V. СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ АКТИВИ
 
50 Парични средства
 
500 Наличности в системата на единна сметка и по други сметки в БНБ
5000 Текущи сметки в левове на централния бюджет в БНБ
5001 Текущи сметки в левове, консолидирани в системата на единна сметка
5002 Срочни депозити в левове, консолидирани в системата на единна сметка
5005 Срочни депозити в левове на централния бюджет в БНБ
5006 Срочни депозити във валута на централния бюджет в БНБ
5007 Срочни депозити във валута на бюджетни организации в БНБ
5008 Текущи сметки във валута на бюджетни организации в БНБ
5009 Текущи сметки във валута на централния бюджет в БНБ
501 Касови наличности и сметки в страната
5011 Касови наличности в левове
5012 Касови наличности във валута
5013 Текущи банкови сметки в левове
5014 Текущи банкови сметки във валута
5015 Срочни депозити в левове
5016 Срочни депозити във валута
5017 Акредитиви и други сметки в левове
5018 Акредитиви и други сметки във валута
502 Касови наличности и сметки в чужбина
5022 Касови наличности в чужбина
5024 Текущи банкови сметки в чужбина
5026 Срочни депозити в чужбина
5028 Акредитиви и други сметки в чужбина
507 Разчети за лихви по банкови сметки и депозити
5071 Разчети за лихви по банкови сметки и депозити в БНБ
5073 Разчети за лихви по банкови сметки и депозити в банки от страната
5078 Разчети за лихви по банкови сметки и депозити в чужбина
508 Преводи в процес на сетълмент
5081 Левови преводи между сметки на бюджетни организации в процес на сетълмент към края на периода
5082 Валутни преводи между сметки на бюджетни организации в процес на сетълмент към края на периода
509 Парични еквиваленти
5091 Чекове и други парични еквиваленти в левове
5092 Чекове и други парични еквиваленти във валута
 
51 Ценни книжа
 
511 Дялове и акции в предприятия в страната
5111 Мажоритарни дялове и акции в предприятия в страната
5112 Участия в съвместно контролирани предприятия в страната
5113 Дялове и акции в асоциирани предприятия в страната
5114 Други дялове и акции в предприятия в страната
512 Дялове и акции в предприятия в чужбина
5121 Мажоритарни дялове и акции в предприятия в чужбина
5122 Участия в съвместно контролирани предприятия в чужбина
5123 Дялове и акции в асоциирани предприятия в чужбина
5124 Други дялове и акции в предприятия в чужбина
513 Облигации и други дългови ценни книжа на предприятия в страната
5131 Облигации и други дългови ценни книжа на предприятия в страната
5139 Премии/отстъпки от номинала на дългови ценни книжа на предприятия в страната
514 Чуждестранни облигации и други дългови ценни книжа
5141 Облигации и други дългови ценни книжа на други държави
5142 Облигации и други дългови ценни книжа на международни организации
5143 Облигации и други дългови ценни книжа на финансови институции
5144 Други чуждестранни облигации и дългови ценни книжа
5145 Премии/отстъпки от номинала на облигации и други дългови ценни книжа на други държави
5146 Премии/отстъпки от номинала на облигации и други дългови ценни книжа на международни организации
5147 Премии/отстъпки от номинала на облигации и други дългови ценни книжа на финансови институции
5148 Премии/отстъпки от номинала на други чуждестранни облигации и дългови ценни книжа
518 Разчети за лихви по облигации и други дългови ценни книжа
5181 Разчети за лихви по облигации и други дългови ценни книжа на емитенти от страната
5184 Разчети за лихви по облигации и други дългови ценни книжа на други държави
5186 Разчети за лихви по облигации и други дългови ценни книжа на международни организации
5188 Разчети за лихви по облигации и други дългови ценни книжа на банки и финансови институции от чужбина
5189 Разчети за лихви по облигации и други дългови ценни книжа на други нерезиденти
519 Други ценни книжа
5191 Деривати – активи
5192 Деривати – пасиви
5197 Други дългови ценни книжа от емитенти в страната
5198 Други дългови ценни книжа от емитенти в чужбина
 
52 Придобити държавни и общински ценни книжа
 
521 Придобити държавни и общински ценни книжа
5211 Придобити краткосрочни държавни ценни книжа
5213 Придобити дългосрочни държавни ценни книжа
5215 Придобити краткосрочни общински ценни книжа
5217 Придобити дългосрочни общински ценни книжа
522 Премии/отстъпки от номинала на придобити държавни и общински ценни книжа
5221 Премии/отстъпки от номинала на ДЦК
5223 Премии/отстъпки от номинала на ОбЦК
523 Разчети за лихви по придобити държавни и общински ценни книжа
5231 Разчети за лихви по придобити ДЦК
5235 Разчети за лихви по придобити ОбЦК
 
53 Предоставени заеми и временна финансова помощ в страната
 
531 Предоставени заеми и временна финансова помощ в страната
5311 Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия
5312 Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5313 Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на домакинства
5314 Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия
5315 Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5316 Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на домакинства
5317 Текущ дял по дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия
5318 Текущ дял по дългосрочни заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5319 Текущ дял по дългосрочни заеми и временна финансова помощ на домакинства
532 Предоставени заеми и временна финансова помощ на предприятия от сектор "Държавно управление"
5321 Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия от сектор "Държавно управление"
5322 Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия от сектор "Държавно управление"
5323 Текущ дял по дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия от сектор "Държавно управление"
538 Разчети за лихви по предоставени заеми и временна финансова помощ в страната
5381 Разчети за лихви по предоставени заеми и временна финансова помощ на предприятия
5382 Разчети за лихви по предоставени заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5383 Разчети за лихви по предоставени заеми и временна финансова помощ на домакинства
5384 Разчети за лихви по предоставени заеми и временна финансова помощ на предприятия от сектор "Държавно управление"
539 Провизии за предоставени заеми и временна финансова помощ в страната
5391 Провизии за предоставени заеми и временна финансова помощ на предприятия
5392 Провизии за предоставени заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5393 Провизии за предоставени заеми и временна финансова помощ на домакинства
5398 Провизии за предоставени заеми и временна финансова помощ на предприятия от сектор "Държавно управление"
 
58 Предоставени заеми в чужбина
 
581 Предоставени заеми на други държави и международни организации
5811 Предоставени краткосрочни заеми на други държави
5812 Предоставени краткосрочни заеми на международни организации
5814 Предоставени дългосрочни заеми на други държави
5815 Предоставени дългосрочни заеми на международни организации
5817 Текущ дял по предоставени дългосрочни заеми на други държави
5818 Текущ дял по предоставени дългосрочни заеми международни организации
582 Предоставени други заеми в чужбина
5823 Други предоставени краткосрочни заеми в чужбина
5826 Други предоставени дългосрочни заеми в чужбина
5829 Текущ дял по други дългосрочни заеми в чужбина
588 Разчети за лихви по предоставени заеми в чужбина
5881 Разчети за лихви по предоставени заеми на други държави
5882 Разчети за лихви по предоставени заеми на международни организации
5889 Разчети за лихви по други предоставени заеми в чужбина
589 Провизии за предоставени заеми в чужбина
5891 Провизии за предоставени заеми на други държави
5892 Провизии за предоставени заеми на международни организации
5894 Провизии за други предоставени заеми в чужбина
 
РАЗДЕЛ VІ. СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
 
60 Разходи по икономически елементи
 
601 Разходи за материали
6010 Разходи за горива, вода и енергия
6011 Разходи за канцеларски материали
6012 Разходи за храна
6013 Разходи за медикаменти и лекарства
6014 Разходи за учебни материали и помагала
6015 Разходи за постелен инвентар и работно облекло
6016 Разходи за строителни материали
6017 Разходи за консумативи и резервни части за хардуер
6018 Разходи за други резервни части
6019 Разходи за други материали
602 Разходи за външни услуги
6021 Разходи за текущ ремонт
6022 Разходи за транспорт
6023 Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги
6025 Разходи за квалификация и преквалификация на персонала
6026 Разходи за поддръжка на софтуер
6027 Разходи за поддръжка на хардуер
6028 Разходи за консултантски услуги
6029 Други разходи за външни услуги
603 Разходи за амортизации
6030 Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни активи
6032 Разходи за амортизация на продуктивни и работни животни
6033 Разходи за амортизация на сгради
6034 Разходи за амортизация на машини, съоръжения, оборудване
6035 Разходи за амортизация на транспортни средства
6036 Разходи за амортизация на стопански инвентар
6037 Разходи за амортизация на инфраструктурни обекти
6039 Разходи за амортизация на други дълготрайни материални активи
604 Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала
6041 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по служебни правоотношения
6042 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по трудови и приравнени на тях правоотношения
6043 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения - нещатен персонал
6044 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения
6046 Разходи за заплати и възнаграждения на чуждестранни лица
6047 Разходи за провизии за персонал
6048 Сторнирани разходи за провизии за персонал
6049 Разходи за възнаграждения на персонал в натура
605 Разходи за осигурителни вноски
6051 Разходи за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване
6052 Разходи за здравно осигуряване
6054 Разходи за допълнително задължително здравно осигуряване
6055 Разходи за допълнително задължително пенсионно осигуряване
6056 Разходи за доброволно осигуряване за сметка на работодателя
6058 Осигурителни вноски в чуждестранни осигурителни фондове
6059 Други осигурителни вноски
606 Разходи за данъци и такси
6061 Разходи за държавни такси
6062 Разходи за общински такси
6063 Разходи за съдебни такси в страната
6064 Разходи за държавни данъци
6065 Разходи за общински данъци
6067 Разходи за такси в чужбина
6068 Разходи за съдебни такси в чужбина
6069 Разходи за данъци в чужбина
607 Наеми и разходи за инфраструктурни обекти, земя и други активи и активи с художествена и историческа стойност
6071 Разходи за наеми в страната
6072 Разходи за наеми в чужбина
6073 Разходи за наеми на земя в страната
6074 Разходи за наеми на земя в чужбина
6075 Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки
6076 Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки
6077 Разходи за придобиване на земя в страната
6078 Разходи за придобиване на земя в чужбина
6079 Разходи за придобиване на активи с художествена и историческа стойност и книги за библиотеките
608 Коректив за разходи и приписани разходи за услуги, наеми и др.
6080 Коректив за разходи
6081 Коректив за придобиване на активи
6082 Приписани разходи за външни услуги
6087 Приписани разходи за наеми
6089 Приписани други разходи
609 Други разходи
6090 Разходи за членски внос в международни организации и за участие в международни прояви
6091 Разходи за съдебни разноски и арбитраж в страната  
6092 Разходи за съдебни разноски и арбитраж в чужбина
6093 Разходи за командировки в страната
6094 Разходи за командировки в чужбина
6095 Разходи за санкции и неустойки в страната
6096 Разходи за санкции и неустойки в чужбина
6098 Други разходи в страната
6099 Други разходи в чужбина
 
61 Отчетна стойност на продадени запаси, дълготрайни активи и конфискувано и придобито от залог имущество
 
611 Отчетна стойност на продадени материални запаси
6111 Отчетна стойност на продадени запаси от незавършено производство
6112 Отчетна стойност на продадени материали
6113 Отчетна стойност на продадена продукция
6114 Отчетна стойност на продадени стоки
6115 Отчетна стойност на продадени млади животни и животни за угояване
613 Отчетна стойност на продадени активи, капитализирани в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности"
6131 Отчетна стойност на продадени земи, гори и трайни насаждения
6132 Отчетна стойност на продадени инфраструктурни обекти
6133 Отчетна стойност на продадени  активи с художествена и историческа стойност и книги в библиотеките
614 Отчетна стойност на продадени дълготрайни активи
6140 Отчетна стойност на продадени нематериални дълготрайни активи
6141 Отчетна стойност на продадени прилежащи към сгради и съоръжения земи
6142 Отчетна стойност на продадени продуктивни и работни животни
6143 Отчетна стойност на продадени сгради
6144 Отчетна стойност на продадени на машини, съоръжения, оборудване
6145 Отчетна стойност на продадени транспортни средства
6146 Отчетна стойност на продаден стопански инвентар
6147 Отчетна стойност на продадено незавършено строителство
6149 Отчетна стойност на продадени други материални дълготрайни активи
615 Отчетна стойност на продадени запаси на държавния резерв
6151 Отчетна стойност на продадени запаси на държавния резерв
6159 Отчетна стойност на продадени запаси на изкупена продукция
616 Отчетна стойност на продадени конфискувани и придобити от обезпечения активи
6161 Отчетна стойност на продадени конфискувани и придобити от обезпечения дълготрайни активи
6162 Отчетна стойност на продадени конфискувани и придобити от обезпечения материални запаси
6163 Отчетна стойност на продадени конфискувани и придобити от обезпечения финансови активи
 
62 Разходи за лихви и финансови услуги
 
620 Разходи за финансови услуги и комисионни
6201 Разходи за банково обслужване на сметки и плащания
6202 Разходи за комисионни по поемане и обслужване на емисии на ДЦК (ОбЦК)
6203 Разходи за застраховане
6209 Разходи за други финансови услуги и комисионни
621 Разходи за лихви по ДЦК (ОбЦК)
6211 Разходи за лихви по ДЦК (ОбЦК)
6218 Коректив за разходи за лихви по обратно изкупени ДЦК (ОбЦК)
622 Разходи за лихви по заеми
6221 Разходи за лихви по банкови заеми в страната
6224 Разходи за лихви по други заеми от страната
6225 Разходи за лихви по заеми от други държави
6226 Разходи за лихви по заеми от международни организации
6227 Разходи за лихви по заеми от банки и финансови институции от чужбина
6229 Разходи за лихви по други заеми и дългове от чужбина
623 Разходи за лихви по търговски кредит
6231 Разходи за лихви по търговски кредит от местни лица 
6232 Разходи за лихви по търговски кредит от чуждестранни лица 
624 Разходи за лихви по финансов лизинг
6241 Разходи за лихви по финансов лизинг от местни лица 
6242 Разходи за лихви по финансов лизинг от чуждестранни лица 
627 Разходи за лихви за просрочени задължения
6270 Разходи за лихви за просрочени задължения към бюджетни организации
6271 Разходи за лихви за просрочени задължения към други местни лица
6272 Разходи за лихви за просрочени задължения към други чуждестранни лица
6273 Разходи за лихви за вноската към бюджета на Европейския съюз и за други събрани средства за Европейския съюз
6274 Разходи за лихви за просрочени суми за възстановяване на средства от Европейския съюз
6275 Разходи за лихви за просрочени суми за възстановяване на други донорски средства
6276 Разходи за лихви за просрочени данъци, осигурителни вноски и други подобни публични държавни вземания
6277 Разходи за лихви за просрочени общински данъци и други подобни публични общински вземания
6278 Разходи за лихви за просрочени чуждестранни данъци, осигурителни вноски и други подобни задължения към други държави
6279 Лихви върху подлежащи на възстановяване публични вземания от данъци, осигурителни вноски, такси и административни санкции
628 Приписани разходи за лихви
6281 Приписани разходи за лихви към местни лица
6282 Приписани разходи за лихви към чуждестранни лица
629 Други разходи за лихви
6291 Начислени други разходи за лихви към местни лица
6292 Начислени други разходи за лихви към чуждестранни лица
6298 Коректив за разходи за лихви към бюджетни организации
 
64 Пенсии, помощи и обезщетения за домакинства, субсидии и други текущи и капиталови трансфери
 
640 Разходи за пенсии
6401 Разходи за пенсии в страната
6402 Разходи за пенсии в чужбина
641 Разходи за стипендии
6411 Разходи за стипендии на местни лица
6412 Разходи за стипендии на чуждестранни лица
642 Помощи, обезщетения и други трансфери за домакинства
6421 Помощи, обезщетения и други текущи трансфери за домакинства
6422 Текущи трансфери за домакинства - поети лихвени плащания
6423 Текущи помощи, обезщетения и други текущи трансфери в натура за домакинства
6424 Приписани текущи трансфери за домакинства
6425 Капиталови трансфери и обезщетения за домакинства
6426 Капиталови трансфери за домакинства  - поети заеми и дългове
6427 Капиталови трансфери и обезщетения в натура за домакинства
6428 Приписани капиталови трансфери и обезщетения за домакинства
643 Здравно-осигурителни разходи
6430 Здравно-осигурителни разходи
6437 Здравно-осигурителни разходи - плащания към предприятия от сектор "Държавно управление"
6438 Здравно-осигурителни разходи - коректив за плащания към бюджетни организации
644 Субсидии и други трансфери за нефинансови предприятия и финансови институции
6440 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции в страната
6441 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
6442 Текущи трансфери в натура за финансови институции в страната
6443 Текущи трансфери в натура за нефинансови предприятия
6444 Приписани трансфери за нефинансови предприятия
6445 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия
6446 Капиталови трансфери за финансови институции от страната
6447 Капиталови трансфери в натура за нефинансови предприятия
6448 Капиталови трансфери в натура за финансови институции от страната
6449 Приписани трансфери за финансови институции в страната
645 Субсидии и други трансфери за нестопански организации
6451 Субсидии и други текущи трансфери за нестопански организации
6453 Текущи трансфери в натура за нестопански организации
6454 Приписани текущи трансфери за нестопански организации
6455 Капиталови трансфери за нестопански организации
6457 Капиталови трансфери в натура за нестопански организации
6458 Приписани капиталови трансфери за нестопански организации
646 Субсидии и други трансфери за небюджетни предприятия от сектор "Държавно управление"
6460 Субсидии и други текущи трансфери за стопански предприятия от сектор "Държавно управление"
6461 Субсидии и други текущи трансфери за нестопански организации от сектор "Държавно управление"
6462 Текущи трансфери в натура за стопански предприятия от сектор "Държавно управление"
6463 Текущи трансфери в натура за нестопански предприятия от сектор "Държавно управление"
6464 Капиталови трансфери за стопански предприятия от сектор "Държавно управление"
6465 Капиталови трансфери за нестопански организации от сектор "Държавно управление"
6466 Капиталови трансфери в натура за стопански предприятия от сектор "Държавно управление"
6467 Капиталови трансфери в натура за нестопански предприятия от сектор "Държавно управление"
6468 Приписани трансфери за стопански предприятия от сектор "Държавно управление"
6469 Приписани трансфери за нестопански организации от сектор "Държавно управление"
647 Предоставени помощи и други трансфери на други държави
6471 Предоставени помощи и други текущи трансфери на други държави
6473 Предоставени помощи и други текущи трансфери в натура на други държави
6475 Предоставени капиталови трансфери на други държави
6477 Предоставени капиталови трансфери в натура на други държави
6479 Приписани трансфери за други държави
648 Предоставени трансфери на международни организации
6480 Вноска в бюджета на Европейския съюз и други трансфери към Европейския съюз
6481 Предоставени текущи трансфери на международни организации
6483 Предоставени текущи трансфери в натура на международни организации
6485 Предоставени капиталови трансфери на международни организации
6487 Предоставени капиталови трансфери в натура на международни организации
6489 Приписани трансфери за международни организации
649 Други трансфери за чуждестранни лица 
6491 Други текущи помощи и трансфери за чуждестранни лица
6493 Други текущи помощи и трансфери в натура за чуждестранни лица
6495 Други капиталови трансфери за чуждестранни лица
6497 Други капиталови трансфери в натура за чуждестранни лица
6499 Други приписани трансфери за чужбина
 
65 Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин
 
650 Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин
6501 Придобиване на дълготрайни материални активи по стопански начин
6502 Придобиване на нематериални дълготрайни активи по стопански начин
6503 Придобиване на материални запаси по стопански начин
6504 Разходи за изграждане на инфраструктурни обекти по стопански начин
6506 Текущ ремонт на дълготрайни материални активи и инфраструктурни обекти по стопански начин
6507 Основен ремонт на дълготрайни материални активи по стопански начин
6508 Основен ремонт на инфраструктурни обекти по стопански начин
 
67 Разходи за провизии - нето
 
671 Разходи за провизии за вземания
6711 Разходи за провизии на публични държавни и общински вземания
6713 Разходи за провизии за заеми и други вземания (финансиращи позиции)
6717 Разходи за провизии за други вземания (приходно-разходни позиции)
672 Сторнирани (възстановени) провизии за вземания
6721 Сторнирани (възстановени) провизии за публични държавни и общински вземания
6723 Сторнирани (възстановени) провизии за заеми и други вземания (финансиращи позиции)
6727 Сторнирани (възстановени) провизии за други вземания (приходно-разходни позиции)
679 Разходи за провизии за други задължения - нето
6791 Разходи за провизии за други задължения
6799 Сторнирани провизии за други задължения
 
69 Намаление на нетните активи от други събития
 
690 Отписани вземания от бюджетни организации
6901 Отписани вземания (приходно-разходни позиции) от бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
6902 Отписани вземания (финансиращи позиции) от бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
6903 Отписани вземания (приходно-разходни позиции) от общини
6904 Отписани вземания (финансиращи позиции) от общини
6905 Отписани вземания (приходно-разходни позиции) от социалноосигурителни фондове
6906 Отписани вземания (финансиращи позиции) от социалноосигурителни фондове
691 Отписани други вземания 
6910 Отписани публични държавни и общински вземания
6911 Отписани вземания (приходно-разходни позиции) от други предприятия от сектор "Държавно управление"
6912 Отписани вземания (финансиращи позиции) от други предприятия от сектор "Държавно управление"
6915 Отписани други вземания (приходно-разходни позиции) от местни лица
6916 Отписани други вземания (финансиращи позиции) от местни лица
6917 Отписани други вземания (приходно-разходни позиции) към чуждестранни лица
6918 Отписани други вземания (финансиращи позиции) към чуждестранни лица
699 Намаление на нетните активи от други събития
6992 Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития
6993 Намаление на материални запаси от други събития
6994 Намаление на финансови активи (приходно-разходни позиции) от други събития
6995 Намаление на финансови активи (финансиращи позиции) от други събития
6996 Намаление на парични средства от други събития
6997 Увеличение на пасиви (приходно-разходни позиции) от други събития
6998 Увеличение на пасиви (финансиращи позиции) от други събития
 
РАЗДЕЛ VІІ. СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ, ТРАНСФЕРИ И ПРЕОЦЕНКИ
 
70 Приходи от данъци, такси и административни глоби и санкции
 
701 Приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
7011 Касови приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
7012 Начислени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
7013 Начислени суми за възстановяване на данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
7014 Преотстъпени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
704 Приходи от такси и лицензии с данъчен характер
7041 Касови приходи от такси и лицензии с данъчен характер
7042 Начислени приходи от такси и лицензии с данъчен характер
7043 Начислени суми за възстановяване на такси и лицензии с данъчен характер
7044 Преотстъпени приходи от такси и лицензии с данъчен характер
705 Приходи от такси
7051 Приходи от такси в левове
7052 Приходи от такси във валута
709 Приходи от административни глоби и санкции
7090 Приходи от административни глоби и санкции
 
71 Приходи от продажби на активи и услуги и доходи от дялови участия
 
711 Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
7110 Приходи от продажби на услуги
7111 Приходи от продажби на незавършено производство
7112 Приходи от продажби на материали
7113 Приходи от продажби на продукция
7114 Приходи от продажби на стоки
7115 Приходи от продажби на млади животни и животни за угояване
712 Приходи от наеми и концесии
7121 Приходи от наеми на имущество 
7122 Приходи от използване на нематериални дълготрайни активи
7123 Приходи от наеми на земя
7124 Приходи от концесии
713 Приходи от продажби на земя, инфраструктурни обекти и активи с художествена и историческа стойност
7131 Приходи от продажби на земи, гори и трайни насаждения
7132 Приходи от продажби на инфраструктурни обекти
7133 Приходи от продажби на активи с художествена и историческа стойност и книги в библиотеките
714 Приходи от продажби на дълготрайни активи
7140 Приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи
7141 Приходи от продажби на прилежащи към сгради и съоръжения земи
7142 Приходи от продажби на продуктивни и работни животни
7143 Приходи от продажби на сгради
7144 Приходи от продажби на машини, съоръжения, оборудване
7145 Приходи от продажби на транспортни средства
7146 Приходи от продажби на стопански инвентар
7147 Приходи от продажби на незавършено строителство 
7149 Приходи от продажби на други дълготрайни материани активи
715 Приходи от продажби на запаси на държавния резерв
7151 Приходи от продажби на запаси на държавния резерв
7159 Приходи от продажби на запаси на изкупена продукция
716 Приходи от продажби на конфискувани активи и реализирани обезпечения
7161 Приходи от продажби на конфискувани и придобити от обезпечения дълготрайни активи
7162 Приходи от продажби на конфискувани и придобити от обезпечения материални запаси
7163 Приходи от продажби на конфискувани и придобити от обезпечения финансови активи
717 Приходи от дялови участия и вноски от БНБ и предприятия за превишение на приходите над разходите
7170 Вноски от БНБ за превишение на приходите над разходите
7171 Дялово участие във финансовия резултат на предприятия в страната с мажоритарно участие-нето
7172 Дялово участие във финансовия резултат на предприятия в чужбина с мажоритарно участие-нето
7173 Дялово участие във финансовия резултат на съвместно контролирани предприятия в страната - нето
7174 Дялово участие във финансовия резултат на съвместно контролирани предприятия в чужбина - нето
7175 Дялово участие във финансовия резултат на асоциирани предприятия в страната - нето
7176 Дялово участие във финансовия резултат на асоциирани предприятия в чужбина - нето
7177 Приходи от дивиденти от предприятия-несвързани лица
7178 Дивиденти от контролирани, съвместно контролирани и асоциирани предприятия
7179 Вноски от държавни/общински предприятия за превишение на приходите над разходите
718 Коректив за приходи и приписани приходи от продажби на активи и услуги
7180 Коректив за приходи
7181 Приписани приходи от наеми и концесии 
7182 Приписани приходи от продажби на активи
7189 Приписани други приходи
719 Други приходи
7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО
7191 Приходи от застрахователни обезщетения за дълготрайни активи
7192 Други приходи от застрахователни обезщетения
7198 Приходи от неустойки, начети и обезщетения
7199 Други приходи
 
72 Приходи от лихви и финансови услуги
 
720 Приходи от финансови услуги и комисионни
7200 Приходи от финансови услуги и комисионни
721 Приходи от лихви по притежавани облигации и други дългови ценни книжа
7211 Приходи от лихви по ДЦК
7212 Приходи от лихви по ОбЦК
7215 Приходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа от предприятия в страната
7216 Приходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа на други държави
7217 Приходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа на международни организации
7218 Приходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа на финансови институции от чужбина
7219 Приходи от лихви по други облигации и дългови ценни книжа в чужбина
722 Приходи от лихви по заеми
7220 Приходи от лихви по преоформен държавен дълг
7221 Приходи от лихви по заеми на нефинансови предприятия
7222 Приходи от лихви по заеми на нестопански организации
7223 Приходи от лихви по заеми на домакинства
7224 Приходи от лихви по заеми на финансови институции
7226 Приходи от лихви по заеми на други държави
7229 Приходи от лихви по други заеми в чужбина
723 Приходи от лихви по търговски кредит
7231 Приходи от лихви по търговски кредит от местни лица
7232 Приходи от лихви по търговски кредит от чуждестранни лица
724 Приходи от лихви по финансов лизинг
7241 Приходи от лихви по финансов лизинг от местни лица
7242 Приходи от лихви по финансов лизинг от чуждестранни лица
725 Приходи от лихви по банкови сметки и депозити
7250 Приходи от лихви по депозити, включени в системата на единна сметка (нето)
7251 Приходи от лихви в левове по банкови сметки и депозити в страната
7252 Приходи от лихви във валута по банкови сметки и депозити в страната
7258 Приходи от лихви по банкови сметки и депозити в чужбина
727 Приходи от лихви за просрочени вземания
7270 Приходи от лихви за просрочени вземания от бюджетни организации
7271 Приходи от лихви върху просрочени публични вземания
7274 Приходи от лихви за просрочени вземания за възстановяване на средства от Европейския съюз
7275 Приходи от лихви за просрочени вземания за възстановяване на други донорски средства
7277 Приходи от лихви за просрочени частни вземания от местни лица
7278 Приходи от лихви за просрочени частни вземания от чуждестранни лица
728 Приписани приходи от лихви
7282 Приписани приходи от лихви по заеми
7289 Приписани приходи от други лихви
729 Други приходи от лихви
7291 Начислени други лихви към местни лица
7292 Начислени други лихви към чуждестранни лица
7298 Коректив за приходи от лихви от бюджетни организации
 
73 Постъпления от приватизация и други финансови операции - нето
 
731 Постъпления от приватизация - нето
7311 Постъпления от продажба и приватизация на дялове и акции
7313 Приписани постъпления от продажба и приватизация на дялове и акции
7319 Отчетна стойност на продадени и приватизирани дялове и акции
738 Постъпления от операции с ценни книжа и други финансови активи - нето
7381 Постъпления от продажба на държавни ценни книжа
7382 Отчетна стойност на продадени държавни ценни книжа
7383 Постъпления от продажба на общински ценни книжа
7384 Отчетна стойност на продадени общински ценни книжа
7385 Постъпления от продажба на други дългови ценни книжа
7386 Отчетна стойност на продадени други дългови ценни книжа
7387 Постъпления от продажба на други финансови активи
7388 Отчетна стойност на продадени други финансови активи
739 Реализирани курсови разлики от операции с валута - нето
7391 Реализирани курсови разлики от операции с валутни активи
7392 Реализирани курсови разлики от операции с валутни пасиви
 
74 Помощи и дарения от страната и чужбина
 
740 Коректив на приходите от помощи и дарения
7400 Коректив на приходите от текущи помощи и дарения, предоставени от страната
7401 Коректив на приходите от капиталови помощи и дарения, предоставени от страната
7402 Коректив на приходите от текущи помощи и дарения, предоставени от Европейския съюз
7403 Коректив на приходите от капиталови помощи и дарения, предоставени от Европейския съюз
7404 Коректив на приходите от текущи помощи и дарения, предоставени от международни организации
7405 Коректив на приходите от капиталови помощи и дарения, предоставени от международни организации
7406 Коректив на приходите от текущи помощи и дарения, предоставени от други държави
7407 Коректив на приходите от капиталови помощи и дарения, предоставени от други държави
7408 Коректив на приходите от други текущи помощи и дарения, предоставени от чужбина
7409 Коректив на приходите от други капиталови помощи и дарения, предоставени от чужбина
741 Получени помощи и дарения от страната
7411 Получени текущи помощи и дарения от страната
7412 Получени капиталови помощи и дарения от страната
7413 Получени текущи помощи и дарения в натура от страната
7414 Получени капиталови помощи и дарения в натура от страната
7419 Приписани помощи и дарения от страната
745 Получени чрез небюджетни предприятия средства от консолидираната фискална програма по международни програми 
7450 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми 
747 Получени помощи и дарения от други държави
7471 Получени текущи помощи и дарения от други държави
7472 Получени капиталови помощи и дарения от други държави
7473 Получени текущи помощи и дарения в натура от други държави
7474 Получени капиталови помощи и дарения в натура от други държави
748 Получени помощи и дарения от Европейския съюз и други  международни организации
7481 Получени текущи помощи и дарения от Европейския съюз
7482 Получени капиталови помощи и дарения от Европейския съюз
7483 Получени текущи помощи и дарения в натура от Европейския съюз
7484 Получени капиталови помощи и дарения в натура от Европейския съюз
7485 Получени текущи помощи и дарения от други международни организации
7486 Получени капиталови помощи и дарения от други международни организации
7487 Получени текущи помощи и дарения в натура от други международни организации
7488 Получени капиталови помощи и дарения в натура от други международни организации
749 Получени други помощи и дарения от чужбина
7491 Получени други текущи помощи и дарения от чужбина
7492 Получени други капиталови помощи и дарения от чужбина
7493 Получени други текущи помощи и дарения в натура от чужбина
7494 Получени други капиталови помощи и дарения в натура от чужбина
7499 Приписани помощи и дарения от чужбина
 
75 Трансфери между бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства
 
750 Вътрешни касови трансфери
7500 Разчети за плащания в СЕБРА
7501 Вътрешни касови трансфери в левове
7502 Вътрешни касови трансфери във валута
751 Касови трансфери от/за Централния бюджет
7511 Касови трансфери от/за централния бюджет
7519 Касови трансфери на отчислени приходи
752 Касови трансфери от/за други бюджети
7522 Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7524 Касови трансфери от/за бюджети на общини
7525 Касови трансфери от/за бюджети на социалноосигурителни фондове
753 Касови трансфери от/за сметки за средства от Европейския съюз
7532 Касови трансфери от/за сметки за средства от Европейския съюз на бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7534 Касови трансфери от/за сметки за средства от Европейския съюз на общини
7535 Касови трансфери от/за сметки за средства от Европейския съюз на социалноосигурителни фондове
758 Касови трансфери от/за сметки за чужди средства
7582 Касови трансфери от/за сметки за чужди средства на бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7584 Касови трансфери от/за сметки за чужди средства на общини
7585 Касови трансфери от/за сметки за чужди средства на социалноосигурителни фондове
759 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
7591 Трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица
7595 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО
7596 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване
7597 Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно и здравно осигуряване
7598 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци
7599 Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
 
76 Прехвърлени обособени активи и пасиви между държавата, общините и други сектори на икономиката
 
760 Вътрешни некасови трансфери в системата на първостепенния разпоредител
7600 Вътрешни некасови трансфери в отчетната група (стопанска област)
7601 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи "БЮДЖЕТ" и "Сметки за средства от Европейския съюз"
7602 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи "БЮДЖЕТ" и "Други сметки и дейности"
7603 Вътрешни некасови трансфери  между отчетни групи "Сметки за средства от Европейския съюз" и "Други сметки и дейности"
7609 Коректив за капитализирани активи в отчетна група "Други сметки и дейности"
761 Прехвърлени активи и пасиви от/към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7612 Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7613 Прехвърлени материални запаси от/към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7614 Прехвърлени финансови активи (приходно-разходни позиции) от/към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7615 Прехвърлени финансови активи (финансиращи позиции) от/към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7617 Прехвърлени пасиви (приходно-разходни позиции) от/към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7618 Прехвърлени пасиви (финансиращи позиции) от/към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
764 Прехвърлени активи и пасиви от/към общини
7642 Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към общини
7643 Прехвърлени материални запаси от/към общини
7644 Прехвърлени финансови активи (приходно-разходни позиции) от/към общини
7645 Прехвърлени финансови активи (финансиращи позиции) от/към общини
7647 Прехвърлени пасиви (приходно-разходни позиции) от/към общини
7648 Прехвърлени пасиви (финансиращи позиции) от/към общини
765 Прехвърлени активи и пасиви от/към социалноосигурителни фондове
7652 Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към социалноосигурителни фондове
7653 Прехвърлени материални запаси от/към социалноосигурителни фондове
7654 Прехвърлени финансови активи (приходно-разходни позиции) от/към социалноосигурителни фондове
7655 Прехвърлени финансови активи (финансиращи позиции) от/към социалноосигурителни фондове
7657 Прехвърлени пасиви (приходно-разходни позиции) от/към социалноосигурителни фондове
7658 Прехвърлени пасиви (финансиращи позиции) от/към социалноосигурителни фондове
767 Прехвърлени активи и пасиви от/към други предприятия от сектор "Държавно управление"
7672 Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към други предприятия от сектор "Държавно управление"
7673 Прехвърлени материални запаси от/към други предприятия от сектор "Държавно управление"
7674 Прехвърлени финансови активи (приходно-разходни позиции) от/към други предприятия от сектор "Държавно управление"
7675 Прехвърлени финансови активи (финансиращи позиции) от/към други предприятия от сектор "Държавно управление"
7677 Прехвърлени пасиви (приходно-разходни позиции) от/към други предприятия от сектор "Държавно управление"
7678 Прехвърлени пасиви (финансиращи позиции) от/към други предприятия от сектор "Държавно управление"
768 Приписани трансфери между бюджетни организации и други предприятия от сектор "Държавно управление"
7682 Приписани трансфери от/за бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7684 Приписани трансфери от/за общини
7685 Приписани трансфери от/за социалноосигурителни фондове
7689 Приписани трансфери от/за други предприятия от сектор "Държавно управление"
769 Прехвърлени обособени активи и пасиви между бюджетни организации и други сектори на икономиката
7692 Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към други сектори на икономиката
7693 Прехвърлени материални запаси от/към други сектори на икономиката
7694 Прехвърлени финансови активи (приходно-разходни позиции) от/към други сектори на икономиката
7695 Прехвърлени финансови активи (финансиращи позиции) от/към други сектори на икономиката
7697 Прехвърлени пасиви (приходно-разходни позиции) от/към други сектори на икономиката
7698 Прехвърлени пасиви (финансиращи позиции) от/към други сектори на икономиката
7699 Придобито/закрито дялово участие от реорганизиране на бюджетни организации
 
78 Увеличение/намаление на нетните активи от преоценка
 
780 Увеличение/намаление на нетните активи от преоценка
7801 Преоценки на нефинансови дълготрайни активи
7802 Преоценки на материални запаси
7803 Преоценки на финансови активи (приходно-разходни позиции)
7804 Преоценки на финансови активи (финансиращи позиции)
7807 Преоценки на пасиви (приходно-разходни позиции)
7808 Преоценки на пасиви (финансиращи позиции)
 
79 Увеличение на нетните активи от други събития
 
790 Отписани задължения към бюджетни организации
7901 Отписани задължения (приходно-разходни позиции) към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7902 Отписани задължения (финансиращи позиции) към бюджетни организации от подсектор "Централно управление"
7903 Отписани задължения (приходно-разходни позиции) към общини
7904 Отписани задължения (финансиращи позиции) към общини
7905 Отписани задължения (приходно-разходни позиции) към социалноосигурителни фондове
7906 Отписани задължения (финансиращи позиции) към социалноосигурителни фондове
791 Отписани задължения към други лица
7911 Отписани задължения (приходно-разходни позиции) към други предприятия от сектор "Държавно управление"
7912 Отписани задължения (финансиращи позиции) към други предприятия от сектор "Държавно управление"
7915 Отписани задължения (приходно-разходни позиции) към други местни лица
7916 Отписани задължения (финансиращи позиции) към други местни лица
7917 Отписани задължения (приходно-разходни позиции) към чуждестранни лица
7918 Отписани задължения (финансиращи позиции) към чуждестранни лица
792 Приходи от конфискувани активи
7922 Конфискувани дълготрайни активи
7923 Конфискувани материални запаси
7924 Конфискувани финансови активи (приходно-разходни позиции)
7925 Конфискувани финансови активи (финансиращи позиции)
7926 Конфискувани парични средства
799 Увеличение на нетните активи от други събития
7992 Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други събития
7993 Увеличение на материални запаси от други събития
7994 Увеличение на финансови активи (приходно-разходни позиции) от други събития
7995 Увеличение на финансови активи (финансиращи позиции) от други събития
7996 Увеличение на парични средства от други събития
7997 Намаление на пасиви (приходно-разходни позиции) от други събития
7998 Намаление на пасиви (финансиращи позиции) от други събития
 
РАЗДЕЛ ІХ. ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
 
91 Чужди дълготрайни активи, материални запаси и финасови активи
 
911 Чужди дълготрайни активи
9110 Чужди дълготрайни активи
912 Чужди материални запаси
9120 Чужди материални запаси за съхранение, разпределение и управление
913 Чужди финансови активи
9130 Чужди финансови активи за съхранение, разпределение и управление
 
92 Дебитори и кредитори по условни вземания и задължения
 
920 Поети ангажименти за разходи, неусвоени и акумулирани средства за бъдещи задължения
9200 Поети ангажименти за разходи - наличности
9208 Неусвоени суми от средства за безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци и за извеждане на ядрени съоръжения
921 Получени обезпечения
9211 Залог на ДЦК (ОбЦК)
9212 Други чужди финансови активи, предоставени в залог на бюджетни организации
9214 Получени гаранции и поръчителства
9215 Обезпечени вземания с ипотеки
9216 Обезпечени вземания по реда на особените залози
922 Предоставени държавни (общински) гаранции
9221 Предоставени държавни (общински) гаранции по заеми
9222 Предоставени други държавни (общински) гаранции
923 Обезпечения на задължения със собствени активи
9231 Предоставени дълготрайни активи и материални запаси в залог и ипотека
9233 Обезпечени задължения по реда на особените залози
928 Други дебитори по условни вземания
9289 Други дебитори по условни вземания
929 Други кредитори по условни задължения
9295 Актюерски разчети за пенсионни задължения
9299 Други кредитори по условни задължения
 
98 Бюджетни показатели
 
980 Поети ангажименти за разходи - потоци
9800 Възникнали ангажименти за разходи
9801 Възникнали ангажименти за разходи с незабавна реализация
9803 Реализирани ангажименти за разходи чрез плащане/възникване на задължение
9804 Вътрешни трансфери на поети ангажименти за разходи
9805 Прехвърлени ангажименти за разходи от/към други бюджетни организации
9806 Прехвърлени ангажименти за разходи от/към други предприятия
9808 Корекции в обема/стойността на поетите ангажименти за разходи
9809 Анулиране (канцелиране) на поети ангажименти за разходи
986 Нови задължения за разходи - потоци
9860 Възникнали нови задължения за разходи
 
99 Други задбалансови активи и пасиви и кореспондиращи задбалансови сметки
 
990 Активи в употреба, изписани като разход
9909 Активи в употреба, изписани като разход
991 Статистика за просрочени вземания
9911 Просрочени публични държавни вземания
9912 Просрочени публични общински вземания
9913 Просрочени вземания от клиенти
9914 Просрочени вземания от приватизация
9915 Просрочени вземания от концесии и наеми
9916 Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз
9917 Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори
9918 Просрочени вземания от заеми
9919 Други просрочени вземания
992 Статистика за просрочени задължения
9921 Просрочени задължения по надвнесени публични държавни и общински вземания
9922 Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции
9923 Просрочени задължения към доставчици
9924 Просрочени задължения към персонала
9925 Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства
9926 Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия
9928 Просрочени задължения по заеми
9929 Други просрочени задължения
994 Статистика за финансиране на разходи за сметка на бенефициенти, Европейския съюз и други донори
9940 Недопустими разходи за сметка на бенефициента
9941 Финансиране на разходи за сметка на национално съфинансиране
9944 Финансиране на разходи за сметка на средства от Европейския съюз
9945 Финансиране на разходи за сметка на средства от международни организации
9946 Финансиране на разходи за сметка на средства от други държави
9947 Финансиране на разходи за сметка на други донори от чужбина
9948 Финансиране на разходи за сметка на други донори от страната
9949 Финансиране на разходи за сметка на бенефициента
997 Други задбалансови активи и пасиви
9978 Други задбалансови активи
9979 Други задбалансови пасиви
998 Кореспондиращи задбалансови сметки
9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи
9989 Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви
 
източник: minfin.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Amespopsy 13 Юни. 2023
cialis 20mg for sale Despite its efficacy, ornipressin use largely has been abandoned because of significant ischemic adverse effects that develop in almost 30 of treated patients 97
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679