Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в Наредба 2 за прилагане на мярка 21 при извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП по време на COVID кризата

В брой 33 от 20 април 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(обн., ДВ, бр. 70 от 2020 г.; доп., бр. 77 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „но е допуснато“ се заменят с „освен ако е допуснато“.

§ 2. В чл. 17, ал. 2 и 3 думите „електронните страници“ се заменят с „интернет страниците“.

§ 3. В чл. 23, ал. 2 след думите „уведомителни писма“ се добавя „по реда на Административнопроцесуалния кодекс или чрез системата за електронни услуги на ДФЗ – РА“.

§ 4. В чл. 24, ал. 1 думите „електронната си страница“ се заменят с „интернет страницата си“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. (1) За прием през 2021 г. допустими за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020 и отговарят на поне едно от следните условия:
1. нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.;
2. имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.
(2) За допустимите за подпомагане кандидати по ал. 1 размерът на финансовата помощ е в зависимост от:
1. установената допустима за подпомагане площ със съответната земеделска култура от приложение № 1 по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. за Кампания 2020 и/или размера на установената допустима за подпомагане площ по СЕПП за Кампания 2020 г. за културите, които не се подпомагат по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от същата наредба“, и/или
2. броя на установените допустими животни от съответния вид по схемите по чл. 18, т. 1 – 8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г. за Кампания 2020.
(3) За приема през 2021 г. кандидатите за финансово подпомагане по ал. 1 подават заявление за подпомагане по образец, който се одобрява от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и се публикува на интернет страниците на ДФЗ – РА, и на Министерството на земеделието, храните и горите.

§ 6. (1) Ползвателите на помощта, които имат професионална интернет страница, са длъжни в периода от изплащане на помощта до 31.12.2021 г. да публикуват информация на тази страница за полученото от ЕЗФРСР подпомагане в съответствие с Приложение III, част 1, точка 2 „Задължения на бенефициерите“, подточка 2.2, буква „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L, 227 от 31.07.2014 г.).
(2) Когато не може да се установи връзка между целта на професионалната интернет страница и целта на подпомагането, ал. 1 не се прилага.
(3) Когато ДФЗ – РА, установи неспазване на задължението по ал. 1, уведомява ползвателя на помощта и му дава едномесечен срок за изпълнение на задължението.

§ 7. В Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18, 76 и 97 от 2019 г., бр. 38 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 15, ал. 3, т. 3 след думите „чл. 33, ал. 1, т. 2“ се добавя „,3“.
2. В чл. 39, т. 1, буква „д“ се създава изречение второ: „оценка може да не се предоставя, когато целият парцел с трайни насаждения е земеделска земя от държавния поземлен фонд и не е изтекъл амортизационният срок на насажденията; Министерството на земеделието, храните и горите предоставя информация за тези имоти на ДФЗ – РА, до 15 юли;“.

§ 8. В Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр.16 от 2015 г.; доп., бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 от 2019 г., бр. 38 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) в чл. 46, т. 2, буква „д“ се създава изречение второ: „оценка може да не се предоставя, когато целият парцел с трайни насаждения е земеделска земя от държавния поземлен фонд и не е изтекъл амортизационният срок на насажденията; Министерството на земеделието, храните и горите предоставя информация за тези имоти на ДФЗ – РА, до 15 юли;“.

§ 9. В Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2008 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 21 и 101 от 2012 г., бр. 22 и 43 от 2014 г., бр. 16 от 2015 г.; изм. с Решение № 1155 на ВАС от 2015 г. – бр. 50 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2015 г., бр. 8 от 2017 г., бр. 24 от 2018 г., бр. 18 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.) в чл. 15, ал. 2, т. 2 думите „чл. 33а, ал. 2 от ЗПЗП“ се заменят с „чл. 33, ал. 4, т. 2 от ЗПЗП“.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: Лозана Василева
 
Целия брой 33 на ДВ вижте тук >>>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679