Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетоводно отчитане при вливане на търговско дружество с друго

При преобразуване чрез вливане се извършват следните действия от преобразуващите се и приемащото дружество:
а/ прекратяване без ликвидация на вливащите се дружест­ва; те съставят приключителен баланс, който предават на приема­щото дружество;
б/ приемащото дружество включва в своя баланс прехвър­лените му активи и пасиви по балансова стойност;
в/ съдружниците/ акционерите на прекратените дружества стават съдружници/ акционери на приемащото дружество, освен в случаите, когато то самото е било акционер/ съдружник във вливащото се дружество (например, когато дъщерно дружество се влива в майката, само малцинствените собственици получават права).

Анализ, изготвен от експерт Евгени Рангелов, публикуван в специализираното издание „Преобразуване и ликвидация на търговски дружества“. Книгата включва експертни разработки, съвети и анализи относно данъчното третиране, счетоводното отчитане и правната уредба при преобразуване или ликвидация на търговските дружества. Вземете книгата от тук >>
 
Във връзка със счетоводното отчитане при вливане мо­гат да се различават и отчитат:
а/ обикновено вливане;
б/ вливане, при което приемащото дружество има собст­вени акции/ дялове, които може да използва за удовлетворяване на собствениците от вливащите се дружества;
в/ вливане, при което вливащо се дружество притежава акции/ дялове в капитала на приемащото дружество;
г/ особен случай на вливане;
д/ вливане, при което е налице бизнескомбинация "придобиване".
 
Какви са основните изисквания за счетоводно отчитане при посочените варианти на вливане:
 
По буква "а" - Обикновено вливане
 
Този случай е „най-простият” и се доближава до „сливането“, но собствениците на вливащото се дружество и приемащото дружество са приели формата на "вливане".
 
За целите на балансовата отчетност се прилага "балансовия континюитет", т.е. приемащото дружество включва в своя баланс прехвърлените му активи и пасиви по тяхната балансова стойност.
 
За удовлетворяване на собствениците на прекратеното дружество (за примера приемаме, че едно дружество се прекратява и се влива в едно приемащо дружество), ТЗ предвижда да им бъ­дат предоставени в приемащото дружество акции/ дялове при еквивалентност на справедливата цена на притежаваните до вли­ването акции/ дялове в съответното вливащо се дружество. С чл. 261б от ТЗ се дава възможност за постигане на това условие да се извършват парични доплащания, като това може да става с акции, които имат пазарна цена. Това улеснява замяната. Ако ак­циите/ дяловете не се търгуват на борсата или акции се заменят с дялове в ООД, тогава е необходима оценка на вливащото се дружество, както и на приемащото дружество - по справедлива цена.
 
Съотношението на замяна се залага в договора за преобразуване. Възникналата разлика между номиналната стойност на основния капитал на дружествата, участващи в преобразуването, получена като аритметичен сбор, и основния капитал на приема­щото дружество след замяната, се урежда за сметка на капиталовите резерви.
 
ПРИМЕР: Едно ООД се влива в друго ООД. Няма зависимости от инвестиции между тях. След вливането, при балансов континюитет, собственият капитал на двете дружества изглежда така:
 
  ООД "Х" ООД "У" Всичко
1. Основен капитал 5000 2500 7500
2. Капиталови резерви 10000   7500 17500
3. Печалба 15000   5000 20000
  30000 15000 45000
 
Договорено е съотношение на замяна на дялове от вли­ващото се дружество с дялове от приемащото дружество:
 
Първи вариант: 2 дяла от капитала на ООД "У" за 1 дял от капитала на ООД "Х";
Втори вариант: 1 дял от капитала на ООД "У" за 1 дял от капитала на ООД "Х";
Трети вариант: 5 дяла от капитала на ООД "У" за 1 дял от капитала на ООД "Х".
 
Номиналът на 1 дял е 100 лева, като същият размер се запазва след преобразуването на ООД"Х".
 
При тези данни и условия може да се състави таблицата:
 
Варианти Брой на дялове на „Х“ Полагащи се дялове на съдружниците в „У“ Всичко дялове брой Номинал на 1 дял
в лева
Основен капитал
в лева
Първи 50 50/ 2 = 25   75 100   7500
Втори 50 50/ 1 = 50 100 100 10000
Трети 50 50/ 5 = 10 60 100 6000
 
Счетоводните записвания са следните:
- за прехвърлените активи и пасиви от преобразуващото се дружество:
Д-т с/ки отчитащи активи
К-т с/ки отчитащи пасиви
К-т с/ка от собствения капитал
- за първия вариант не се съставят счетоводни запис­вания, тъй като основният капитал, получен като аритметичен сбор на двете дружества (7500) не се променя, т.е. равен е на основ­ния капитал след преобразуването (7500) по втората таблица;
- за втория вариант:
Д-т с/ка Резерви - 2500
К-т с/ка Основен капитал - 2500 (10000 – 7500)
- за трети вариант:
Д-т с/ка Основен капитал - 1500
К-т с/ка Резерви - 1500 (7500 – 6000)
 
Ще се извърши пререгистрация на основния капитал на приемащото дружество "X", съобразно промените за отделните варианти.
 
По буква „б“ - Вливане, при което приемащото дружество има собствени дялове/ акции, които може да из­ползва за удовлетворяване на собствениците от вливащите се дружества
 
При този вариант приемащото дружество може да удовле­твори собствениците от вливащото се дружество с притежавани собствени акции.
 
ПРИМЕР: Ако приемем, че ООД "Х"има основен капитал 25000 лв. (100 броя дялове по 250 лв.) и придобива собствени дялове 20 броя за 5000 лв. (номинал), а ООД "У"има основен ка­питал 10000 лв. (100 дяла по 100 лева) и замяната е договорена в съотношение 2 дяла на "У"за 1 дял на “Х&lduo;, то:
- приемащото дружество "Х" ще има след преобразуването 130 броя дялове (100 - 20 + 50), като 50-те броя са от замяната;
- аритметичният сбор на основния капитал от преобра­зуването е 35000 лв. (25000 + 10000);
- собствениците от “У“ се удовлетворяват със собствените дялове на "Х" (20 броя по 250 лв. = 5000 лв.).
 
Счетоводното записване е следното:
Д-т с/ка Основен капитал - 2500 (35000 – 32500)
Д-т с/ка Резерви - 2500 (за разликата)
К-т с/ка Собствен капитал - 5000 лв.
 
По буква “в“ – Вливане, при което вливащо се дружество притежава акции/ дялове в капитала на приемащото дружество
 
Касае се за миноритарно участие на преобразуващо се дружество, което се влива в капитала на приемащо дружество. След вливането преобразуващото се дружество губи правата си на акционер и освободените акции се използват за удовлетво­ряване акционерите от вливащото се дружество.
 
По буква“г“ - Особен случай на вливане
 
Особените случаи, които можем да срещнем в практиката, са много и различни. Да приемем и разгледаме само един от въз­можните случаи: извършва се вливане на инвеститора в дружест­вото, в което е инвеститор. При аритметичния сбор на приетите активи и пасиви на приемащото дружество следва да се елиминират инвестициите, а дяловете на вливащото се дружество да се за­менят с дялове/ акции от приемащото дружество - включително и с дялове/ акции на физическото лице, ако той е собственик на при­емащото дружество.
 
ПРИМЕР: Дружество "А" с основен капитал 50000 лв. притежава 40% от капитала на "Б". Дружество „А“ се влива в дружество „Б“. Основният капитал на „Б“ е разпределен, както следва:
 
1. Дружество „А” 40000 лв.
2. Дружество „Б“ 30000 лв.
3. Разни физически лица 30000 лв.
Всичко 100000 лв.
 
Дружество „А“ е еднолична собственост на физическо лице „Х“. Инвестицията на дружеството в "Х" възлиза на 60000 лв. Инвестицията се отчита по себестойност.
С факта на вливане на "А" в "Б" дружество "А" престава да бъде юридически собственик на част от капитала на дружеството. Неговите акции/ дялове се заменят с акции/ дялове на физическото лице.
 
След отразяване счетоводно на прехвърлените по вли­ването активи и пасиви, можем да съставим таблицата:
 
  Дружество
„А“
Дружество
„Б”
Елимини-
ране
Общо за
приемащото дружество
1. Инвестиции 60000   /60000/  
2. Други активи 50000 250000   300000
3. Пасиви 40000 130000   170000
4. Собствен капитал   в т.ч. 70000 120000 /60000/ 130000
- основен 50000 100000 /50000/ 100000
- резерви 20000 20000 /10000/ 30000
 
                     
След преобразуването основният капитал на „Б” ще изглежда така:
 
1. Физическо лице „Х“ 40000 лв.
2. Дружество "Б" 30000 лв.
3. Разни физически лица 30000 лв.
  100000 лв.
 
В случая не стои въпрос за адекватна замяна на дяловете. Защото вливащото се дружество „А“ е притежавало акции/ дялове в "Б", които само се заменят с акции/ дялове на едноличния собственик.
 
По буква “д“ - Вливането като юридическа последица от бизнескомбинация "придобиване"
 
Възможен е случай, при който приемащото дружество притежава акции/ дялове във вливащо се дружество. И ако става въпрос за контрол, ще е налице бизнескомбинация "придобиване" по смисъла на СС 22 и МЗФО 3. Бизнескомбинацията е осъ­ществена при придобиване на контрол над дъщерно предприятие и е била отразена в консолидирания отчет на майката. При прекратяване на дъщерното дружество (вливане в дружеството майка) бизнескомбинацията трябва да се отрази в собствения отчет на приемащото дружество (майката), като се спазят изискванията на приложимите счетоводни стандарти. Ако майката притежава 100% от дъщерното дружество, не се налага замяна на акции/ дялове, тъй като основният капитал на майката не се променя. Ако има малцинствено участие в дъщерното дружество, за тези собственици трябва да се осигури еквивалентна замяна с акции/ дялове от майката. Основният капитал на майката трябва да се увеличи, ако тя не притежава свободни собствени акции/ дялове. В тези случаи е налице бизнескомбинация „придобиване“ по приложимите счето­водни стандарти и преобразуване чрез вливане по Търговския закон. Счетоводното третиране на този вид вливане трябва да се разглежда в следните насоки:
- като бизнескомбинация "придобиване", т.е. от гледна точ­ка на спазване на приложимия счетоводен стандарт;
- като вливане на едно търговско дружество в друго по правилата на Търговския закон.
 
Изисквания на Търговския закон
- основен и важен въпрос е удовлетворяване на малцин­ствените собственици с акции/ дялове от капитала на приемащото дружество на еквивалентна основа;
- другите изисквания на ТЗ имат процедурен характер и не е проблем изпълнението им.
 
Така например, трябва да се реши дали е необходимо да се увеличи основния капитал на „майката”, за да се осигурят акции/ дялове за малцинственото участие.
Ако приемащото дружество е акционерно дружество и има изкупени собствени акции, и те са достатъчни, да осигурят полагащите се акции на новите акционери, не се налага увеличение на основния капитал на приемащото дружество.
 
По-ранна счетоводна дата
 
В чл. 263ж, ал. 2 от ТЗ е дадена възможност с договора/ плана за преобразуване да се предвиди по-ранна дата, от която действията на преобразуващото се дружество се смятат за из­вършени за сметка на новообразуваните дружества или приемащи­те дружества. Приемането на по-ранна дата е само за целите на счетоводството. Тази дата не може да предхожда с повече от 6 месеца датата на договора/ плана за преобразуване.
 
В чл. 263з от ТЗ е пояснено, че когато в предвидена по-ранна дата, встъпителният и заключителният баланс се съставят към тази дата. В тези случаи датата по решението за вписване  на преобразуването ще има значение за облагането по ЗКПО и други "външни източници".
 
Тези правила и изисквания във връзка с преобразуването на търговски дружества са регламентирани с актуализирани текстове на Търговския закон /ДВ бр. 38/2006 г., в сила от 01.10.2006 г./.
 
Аналогични разпоредби във връзка с данъчното облагане по ЗКПО има в същия закон, с актуализация на текста към 01.01.2008 г. Тъй като има известни различия в сравнение с ТЗ, ще коментираме и съответните текстове на чл. 122 на ЗКПО:
- при избор на по-ранна дата на преобразуване за сче­товодни цели по реда на чл. 263ж, ал. 2 от ТЗ всички действия на преобразуващите се дружества, извършени за сметка на новоучре­дените или приемащите дружества от тази дата до датата на преобразуване за данъчни цели, се смятат за извършени за данъчни цели от преобразуващите се дружества;
 
ВАЖНО!! Съгласно чл. 122, ал. 3 от ЗКПО преобразуванията при определяне на данъчния финансов резултат, произтичащи от действията по ал. 1 на чл. 122 (действия на преобразуващите се търговски дружества, когато е избрана по-ранна дата за преобразуване за счетоводни цели) се извършват от преобразува­щите се дружества.
 
 
Източник: „Преобразуване и ликвидация на търговски дружества“. Вземете книгата от тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679